Home/За Факултетот/Студии/Втор циклус/Сообраќај и транспорт

Сообраќај и транспорт

Втор циклус академски студии на Технички Факултет – Битола

Студиска програма 2021

Сообраќајно транспортно инженерство

Студиска програма 2017

Соображајно транспортно инженерство

Студиска програма 2012

Елаборат транпспортно инженерство

Дополнителни информации

Пријавен формулар

Образец ПП 80

Правилник за втор циклус на студии