ЕЛАБОРАТ ИЗЖРС 2020-2021

СТУДИСКА ПРОГРАМА ИНЖЕНЕРСТВО ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА И РАБОТНА СРЕДИНА, АКРЕДИТАЦИЈА 2021

 

Реден број

 

Код на предметот

 

Назив на наставен предмет

 

Семестар

Неделен фонд на часови  

ЕКТС

П В
ПРВА ГОДИНА
1 ИЖРС 101 Вовед во принципите на заштита на животната средина I 3 3 6
2 ИЖРС 102 Енергија и животна средина I 3 2 6
3 МОМ 101 Математика 1 I 3 3 6
4 MOM 103 Техничко цртање, дизајнирање со CAD I 3 2 6
 

5

 

Изборен наставен предмет (називот на

изборнитe наставни предмети се наведува во Табела 4.2)

 

I

 

3

 

2

 

6

6 ИЖРС 201 Модерни аналитички методи во анализа на околината II 3 3 6
 

7

ИЖС 202

ИЗБР 202

Наука за животната средина (за модул А) Вовед во принципите на безбедност и

здравје при работа (за модул Б)

 

II

 

3

 

2

 

6

8 ИЖРС 203 Основи на статистика и статистички методи II 3 2 6
9 МОМ 204 Технологија на материјалите II 3 2 6
10 Изборен наставен предмет II 3 2 6
Вкупно часови (предавања/вежби) и ЕКТС за година 30 21 60

 

 

Реден број

 

Код на предметот

 

Назив на наставен предмет

 

Семестар

Неделен фонд на часови  

ЕКТС

П В
ВТОРА ГОДИНА
1 ИЖРС 301 Мониторинг на состојбата во животната средина III 3 2 6
2 ИЖРС 302 Опасни и штетни материи III 3 2 6
3 ИЖРС 303 Одржливо користење на природни системи за заштита на животната средина III 3 2 6
4 МОМ 303 Термодинамика III 3 2 6
5 МОМ 304 Машинска обработка и алатни машини III 3 2 6
6 ИЖРС 401 Машинство во инженерството за заштита на животната средина IV 3 2 6
7 ИЖРС 402 Анализа на податоци за состојбата во околината IV 3 2 6
8 МОМ 402 Технички мерења IV 3 2 6
9 МОМ 404 Одржлив енергетски развој IV 3 2 6
10 Изборен наставен предмет IV 3 2 6
Вкупно часови (предавања/вежби) и ЕКТС за година 30 20 60

 

 

Реден број

 

Код на предметот

 

Назив на наставен предмет

 

Семестар

Неделен фонд на часови  

ЕКТС

П В
ТРЕТА ГОДИНА
1 ИЖРС 501 Законска регулатива од областа на животната средина и безбедност и здравје при работа V 3 2 6
2 ИЖРС 502 Енергетска ефикасност на згради и објекти V 3 2 6

 

3 МОМ 503 Механика на флуиди V 3 2 6
 

4

 

ИЖС 504

ИЗБР 504

Управување и депонирање на цврст отпад (за модул А)

Системи, средства и опрема за заштита при работа (за модул Б)

 

V

 

3

 

2

 

6

 

5

МОМ 701

ИЗБР 505

Мотори и екологија (за модул А) Опасности на работно место во работната средина (за модул Б)  

V

 

3

 

2

 

6

 

6

 

ИЖС 601 ИЗБР601

Моделирање и симулација во ИЗЖС (за модул А)

Безбедност и заштита при работа со опрема за работа (за модул Б)

 

VI

 

3

 

2

 

6

 

7

ИЖС 602

ИЗБР 602

Основи на заштита на воздухот (за модул А) Проектирање на системите за заштита (за модул Б)  

VI

 

3

 

2

 

6

 

8

 

ИЖС 603

ИЗБР 603

Основи на заштита на водите (за модул А) Теорија и организација на образованието за безбедност и здравје при работа и стручна

пракса (за модул Б)

 

VI

 

3

 

2

 

6

 

9

ИЖС 604

ИЗБР 604

Методологија за изработка на проекти во животната средина (за модул А) Професионален ризик (за модул Б)  

VI

 

3

 

2

 

6

10 Изборен наставен предмет VI 3 2 6
Вкупно часови (предавања/вежби) и ЕКТС за година 30 20 60

 

 

Реден број

 

Код на предметот

 

Назив на наставен предмет

 

Семестар

Неделен фонд на часови  

ЕКТС

П В
ЧЕТВРТА ГОДИНА
 

1

ИЖС 701

НУМ 708

Современи методи за ремедијација на земјиштето (за модул А)

Заштита од бучава и вибрации (за модул Б)

 

VII

 

3

 

2

 

6

2 ЕИМ 702 Обновливи извори на енергија VII 3 2 6
3 Изборен наставен предмет VII 3 2 6
4 Изборен наставен предмет VII 3 2 6
5 Изборен наставен предмет VII 3 2 6
6 НУМ 801 CAD/CAM апликации VIII 3 2 6
7 МОМ 801 Дипломска работа VIII 6
8 Изборен наставен предмет VIII 3 2 6
9 Изборен наставен предмет VIII 3 2 6
10 Изборен наставен предмет VIII 3 2 6
Вкупно часови (предавања/вежби) и ЕКТС за година 27 18 60

 

Изборни наставни предмети на студиската програма

 

Вид на изборен наставен предмет Број
Изборни наставни предмети од Листата на изборни предмети предложена од единицата 28
Изборни наставни предмети кои единицата ги ги обезбедува од Универзитетска листа на

изборни предмети

 

Реден број Код Назив на предметот Семестар Неделен фонд на часови ЕКТС Од која единица
предавања вежби
1 ИЖРС103 Интернет и мултимедија I 3 2 6 ТФБ
2 МОМ105 Физика I 3 2 6 ТФБ
3 ИЖРС 205 Основи на компјутерските технологии II 3 2 6 ТФБ
4 МОМ205 Англиски јазик II 3 2 6 ТФБ
5 МОМ 405-1 Ладилна техника IV 3 2 6 ТФБ
6 ИЖРС 403 Енергетски објекти и животна средина IV 3 2 6 ТФБ
7 МОМ 605 Термоенергетски постројки VI 3 2 6 ТФБ

 

8 ИЖС 605 Градежништво и животната средина VI 3 2 6 ТФБ
9 ИЗБР 605 Индустриска екологија VII 3 2 6 ТФБ
10 ИЖС 702 Пречистување на отпадни води VII 3 2 6 ТФБ
11 ИЖС 703 Постапки и постројки за третман на водите VII 3 2 6 ТФБ
12 ИЖС 704 Практикум на заштита на животната средина со стручна пракса VII 3 2 6 ТФБ
13 ИЖС 705 Одлучување во животната средина VII 3 2 6 ТФБ
14 ИЖС 706 Управување со опасен отпад и технологии за рециклажа VII 3 2 6 ТФБ
15 ЕИМ 704 Управување со проекти во енергетиката VII 3 2 6 ТФБ
16 ИЗБР 701 Проектирање на технички системи за заштита при работа VII 3 2 6 ТФБ
17 ИЗБР 702 Заштита при работа од бучава и вибрации во индустријата VII 3 2 6 ТФБ
 

18

 

ИЗБР 703

Заштита од штетното влијание на електричната енергија при примена на електро-енергетски претворувачи  

VII

 

3

 

2

 

6

 

ТФБ

19 ИЗБР 704 Безбедност и заштита при работа со електрични погони и постројки VII 3 2 6 ТФБ
20 ИЗБР 705 Заштита при работа при изведување на градежни работи и системи VII 3 2 6 ТФБ
 

21

 

ИЗБР 706

Безбедност и заштита при работа со средствата на комуналната и градежна

механизација

 

VII

 

3

 

2

 

6

 

ТФБ

22 ИЖРС 802 Безбедност кај технолошките системи VIII 3 2 6 ТФБ
23 ИЖРС 803 Енергија и обновливи извори на енергија во руралните средини VIII 3 2 6 ТФБ
24 ЕЕС 803 Пазари на електрична енергија VIII 3 1 6 ТФБ
25 ИЖРС 804 Безбедност и заштита при работа на процесни постројки VIII 3 2 6 ТФБ
26 ИЖРС 805 Безбедност и заштита при работа во земјоделието и шумарството VIII 3 2 6 ТФБ
27 ЕИМ 805 Индустриски извори на загадување и прочистување на загадени гасови VIII 3 2 6 ТФБ
28 ИИМ 801 Контрола на квалитет VIII 3 2 6 ТФБ
Вкупно: 168