Home/За Факултетот/Студии/Трет циклус/Сообраќај и транспорт

Сообраќај и транспорт

Трет циклус академски студии на Технички Факултет – Битола

Листа на акредиритани ментори за трет циклус студии

Дополнителни критериуми за трет цилкус

Листа на примени кандидати

Правилник за студирање на трет циклус

Нова студиска програма 2019

ЕЛАБОРАТ ЗА ДОБИВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СТУДИСКА ПРОГРАМА ОД ТРЕТ ЦИКЛУС УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ ПО СООБРАЌАЈНО-ТРАНСПОРТНО ИНЖЕНЕРСТВО НА ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ ВО БИТОЛА (AКРЕДИТАЦИЈА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА)

Нова студиска програма 2017

ЕЛАБОРАТ ЗА РЕАКРЕДИТАЦИЈА НА СТУДИСКА ПРОГРАМА ОД ТРЕТ ЦИКЛУС УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ ПО СООБРАЌАЈНО-ТРАНСПОРТНО ИНЖЕНЕРСТВО НА ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ ВО БИТОЛА

Стара студиска програма 2017

ЕЛАБОРАТ ЗА ДОБИВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СТУДИСКА ПРОГРАМА ОД ТРЕТ ЦИКЛУС УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ ПО СООБРАЌАЈНО-ТРАНСПОРТНО ИНЖЕНЕРСТВО НА ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ ВО БИТОЛА (AКРЕДИТАЦИЈА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА)

Извештај од спроведен испит

Правилник за ЕКТС

Правилник за студирање на трет циклус

Пријавен образец