Сообраќај и транспорт

Трет циклус академски студии на Технички Факултет – Битола

Пријава-Формулар за апликација – III циклус 2023×24

Дополнителни критериуми за упис на трет циклус студии

Листа акредитирани ментори

Листа на примени кандидати

Правилник за студирање на трет циклус

Нова студиска програма 2019

Елаборат за студиската програма СТИ III циклус 2019

Акредитација СТИ III циклус 2019

Решение за почеток со работа СТИ III циклус 2019

Стара студиска програма 2017

ЕЛАБОРАТ ЗА РЕАКРЕДИТАЦИЈА НА СТУДИСКА ПРОГРАМА ОД ТРЕТ ЦИКЛУС УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ ПО СООБРАЌАЈНО-ТРАНСПОРТНО ИНЖЕНЕРСТВО НА ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ ВО БИТОЛА

Стара студиска програма 2017

ЕЛАБОРАТ ЗА ДОБИВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СТУДИСКА ПРОГРАМА ОД ТРЕТ ЦИКЛУС УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ ПО СООБРАЌАЈНО-ТРАНСПОРТНО ИНЖЕНЕРСТВО НА ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ ВО БИТОЛА (AКРЕДИТАЦИЈА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА)

Извештај од спроведен испит

Правилник за ЕКТС

Правилник за студирање на трет циклус

Пријавен образец