Индустриско инженерство и менаџмент

Трет циклус академски студии на Технички Факултет – Битола

Пријава-Формулат за апликација – III циклус 2023×24

Дополнителни критериуми за упис на трет циклус

Правилник за студирање на трет циклус

Листа акредитирани ментори за Индустриски менаџмент

Урнек изглед на семинарски труд

Урнек изглед на докторска_дисертација_на_ОИИМ

Нова студиска програма 

Елаборат за организирање на ТРЕТ циклус универзитетски студии ИИМ – 2021

Акредитација ИИМ III циклус 2020 21

Решение за почеток со работа ИИМ III циклус 2021

Стара студиска програма

Елаборат за организирање на ТРЕТ циклус универзитетски студии по Индустриски менаџмент

Елаборат за организирање на ТРЕТ циклус универзитетски студии по Индустриски менаџмент

Урнек изглед на докторска_дисертација_на_ОИИМ

Извештај од спроведен испит

Правилник за студирање на трет циклус

Образец за докторска дисертација