СТУДИСКА ПРОГРАМА МАШИНСТВО, АКРЕДИТАЦИЈА 2021

 

 

Реден број

 

Код на предметот

 

Назив на наставен предмет

 

Семестар

Неделен фонд на часови  

ЕКТС

П В
ПРВА ГОДИНА
1 МОМ 101 Математика 1 I 3 3 6
2 МОМ 102 Механика 1 I 3 2 6
3 МОМ 103 Техничко цртање, дизајнирање со CAD I 3 2 6
4 МОМ 104 Основи на електротехника I 3 2 6
 

5

 

Изборен наставен предмет (називот на

изборнитe наставни предмети се наведува во Табела 4.2)

 

I

 

3

 

2

 

6

6 МОМ 201 Математика 2 II 3 3 6
7 МОМ 202 Јакост на материјалите II 3 2 6
8 МОМ 203 Компјутерско моделирање II 3 2 6
9 МОМ 204 Технологија на материјалите II 3 2 6
10 Изборен наставен предмет II 3 2 6
Вкупно часови (предавања/вежби) и ЕКТС за година 30 22 60

 

 

 

 

Реден број

 

Код на предметот

 

Назив на наставен предмет

 

Семестар

Неделен фонд на часови  

ЕКТС

П В
ВТОРА ГОДИНА
1 МОМ 301 Математика 3 III 3 3 6
2 МОМ 302 Машински елементи 1 III 3 2 6
3 МОМ 303 Машинска обработка и алатни машини III 3 2 6
4 МОМ 304 Термодинамика III 3 2 6
5 МОМ 305 Основи на MATLAB III 3 2 6
6 МОМ 401 Машински елементи 2 IV 3 2 6
7 МОМ 402 Технички мерења IV 3 2 6
8 МОМ 403-1

MOM 403-2

Пренос на топлина и маса (за ЕМ)

Динамика и осцилации (за ПКМ и НУМА; МВ)

IV 3 2 6
9 МОМ 404 Одржлив енергетски развој IV 3 2 6
10 Изборен наставен предмет IV 3 2 6
Вкупно часови (предавања/вежби) и ЕКТС за година 30 21 60

 

 

Реден број

 

Код на предметот

 

Назив на наставен предмет

 

Семестар

Неделен фонд на часови  

ЕКТС

П В

 

ТРЕТА ГОДИНА
1 МОМ 501 Конструирање на машини V 3 2 6
2 МОМ 502 Хидраулика и хидраулични машини V 3 2 6
3 МОМ 503 Механика на флуиди V 3 2 6
4 МОМ 504-1

МОМ 504-2

Разменувачи на топлина (за ЕМ)

Технолошки операции (за ПКМ и НУМА; МВ)

V 3 2 6
 

5

МОМ 505-1

МОМ 505-2

Индустриски сушари (за ЕМ)

Јакост на конструкциите (за ПКМ и НУМА; МВ)

 

V

 

3

 

2

 

6

6 МОМ601 Греење, вентилација и климатизација VI 3 2 6
7 МОМ602 Компресори, вентилатори и пумпи VI 3 2 6
8 МОМ603 Транспорт на флуиди VI 3 2 6
9 МОМ604 Системи за автоматско управување VI 3 2 6
10 Изборен наставен предмет VI 3 2 6
Вкупно часови (предавања/вежби) и ЕКТС за година 30 20 60

 

 

Реден број

 

Код на предметот

 

Назив на наставен предмет

 

Семестар

Неделен фонд на часови  

ЕКТС

П В
ЧЕТВРТА ГОДИНА
1 МОМ 701 Мотори и екологија VII 3 2 6
 

2

ЕИМ 701

НУМ 701

Парогенератори и постројки (за ЕМ) Современи производствени технологии (за ПКМ и НУМА; МВ)  

VII

 

3

 

2

 

6

3 Изборен наставен предмет VII 3 2 6
4 Изборен наставен предмет VII 3 2 6
5 Изборен наставен предмет VII 3 2 6
6 ЕИМ 801

НУМ 801

Топлински турбомашини (за ЕМ)

CAD/CAM апликации (за ПКМ и НУМА; МВ)

VIII 3 2 6
7 МОМ 801 Дипломска работа VIII 6
8 Изборен наставен предмет VIII 3 2 6
9 Изборен наставен предмет VIII 3 2 6
10 Изборен наставен предмет VIII 3 2 6
Вкупно часови (предавања/вежби) и ЕКТС за година 27 18 60

 

Изборни наставни предмети на студиската програма

Вид на изборен наставен предмет Број
Изборни наставни предмети од Листата на изборни предмети предложена од единицата 37
Изборни наставни предмети кои единицата ги ги обезбедува од Универзитетска листа на

изборни предмети

 

Реден број Код Назив на предметот Семестар Неделен фонд на часови ЕКТС Од која единица
предавања вежби
1 МОМ105 Физика I 3 2 6 ТФБ
2 МОМ106 Апликативен софтвер I 3 2 6 ТФБ
3 МОМ205 Англиски јазик II 3 2 6 ТФБ
4 МОМ206 Нумерички методи и програмирање II 3 2 6 ТФБ
5 МОМ 405-1 Ладилна техника (за ЕМ) IV 3 2 6 ТФБ
6 MOM 405-2 Средства за транспорт (за ПКМ и НУМА;МВ) IV 3 2 6 ТФБ
7 МОМ 605 Термоенергетски постројки VI 3 2 6 ТФБ
8 МОМ 606 Централизирани системи за греење и ладење VI 3 2 6 ТФБ
9 ЕИМ 702 Обновливи извори на енергија VII 3 2 6 ТФБ
10 ЕИМ 703 Управување на проекти во енергетиката VII 3 2 6 ТФБ
11 ЕИМ 704 Хидроенергетски постројки VII 3 2 6 ТФБ
12 ЕИМ 705 Ладилни системи VII 3 2 6 ТФБ

 

13 ЕИМ 706 Погонски и процесни материјали VII 3 2 6 ТФБ
14 ИЖРС 502 Енергетска ефикасност на згради и објекти VII 3 2 6 ТФБ
15 НУМ 702 Технологија на заварување и леење VII 3 2 6 ТФБ
16 НУМ 703 Теорија на режење VII 3 2 6 ТФБ
17 НУМ 704 Софтверски пакети во конструктивното машинство VII 3 2 6 ТФБ
18 НУМ 705 Теорија на механизмите и машините VII 3 2 6 ТФБ
19 НУМ 706 Метални конструкции VII 3 2 6 ТФБ
20 НУМ 707 Заштита од бучава и вибрации VII 3 2 6 ТФБ
21 МОВ 701 Моторни возила 1 VII 3 2 6 ТФБ
22 МОВ 702 Теорија на движење на моторни возила VII 3 2 6 ТФБ
23 МОВ 703 Техничка дијагностика на моторни возила VII 3 2 6 ТФБ
24 МОВ 704 Алтернативни погони и горива за моторни возила VII 3 2 6 ТФБ
25 ЕИМ 802 Нуклеарни реактори VIII 3 2 6 ТФБ
26 ЕИМ 803 Компресорски постројки VIII 3 2 6 ТФБ
27 ЕИМ 804 Компјутерска динамика на флуиди VIII 3 2 6 ТФБ
28 ЕИМ 805 Индустриски извори на загадување и прочистување на загадени гасови VIII 3 2 6 ТФБ
29 НУМ 802 Машини и обработка со пластична деформација VIII 3 2 6 ТФБ
30 НУМ 803 Компјутерски управувани машини и процеси VIII 3 2 6 ТФБ
31 НУМ 804 Роботика VIII 3 2 6 ТФБ
32 НУМ 805 Компјутерско моделирање на алати за пластична деформација VIII 3 2 6 ТФБ
33 МОВ 801 Моторни возила 2 VIII 3 2 6 ТФБ
34 МОВ 802 Системи на моторни возила VIII 3 2 6 ТФБ
35 МОВ 803 Одржување на моторни возила VIII 3 2 6 ТФБ
36 ЕЕС 803 Пазари на електрична енергија VIII 3 1 6 ТФБ
37 ИИМ 801 Контрола на квалитет VIII 3 2 6 ТФБ
Вкупно: 210