ИНДУСТРИСКО ИНЖЕНЕРСТВО И МЕНАЏМЕНТ, акредитација 2021

Реден број Код на предметот Назив на наставен предмет Семестар Неделен фонд на

часови

ЕКТС
П В
ПРВА ГОДИНА
ПРВ СЕМЕСТАР
Задолжителни наставни предмети
1 ИИМ 101 Математика 1 I 3 3 6
2 ИИМ 102 Физика I 3 2 6
3 ИИМ 103 Техничка Механика I 3 2 6
4 ИИМ 104 Вовед во менаџмент I 3 2 6
5 ИИМ 105 Интернет и мултимедија I 3 2 6
ВТОР СЕМЕСТАР
Задолжителни наставни предмети
6 ИИМ 201 Математика 2 II 3 3 6
7 ИИМ 202 Технологија на материјали II 3 2 6
8 ИИМ 203 Основи на инженерство II 3 2 6
9 ИИМ 204 Заштита на животната средина II 3 2 6
Изборен наставен предмет

(се бира еден предмет од предложените)

10 ИИМ 205 Менаџмент на мултимедијални проекти II 3 2 6
ИИМ 206 Јакост на материјали II 3 2 6
Вкупно часови (предавања/вежби) и ЕКТС за година 30 22 60
Реден број Код на предметот Назив на наставен предмет Семестар Неделен фонд на

часови

ЕКТС
П В
ВТОРА ГОДИНА
ТРЕТ СЕМЕСТАР
Задолжителни наставни предмети
11 ИИМ 301 Инженерска статистика III 3 2 6
12 ИИМ 302 Инженерска графика и CAD III 3 2 6
13 ИИМ 303 Основи на машинство III 3 2 6
14 ИИМ 304 Современи производствени технологии III 3 2 6
15 ИИМ 305 Проектен Менаџмент III 3 2 6
ЧЕТВРТ СЕМЕСТАР
Задолжителни наставни предмети
16 ИИМ 401 Средства за транспорт IV 3 2 6
17 ИИМ 402 Системи за управување со производство IV 3 2 6
18 ИИМ 403 Иновации IV 3 2 6
19 ИИМ 404 Проектирање на системите за заштита IV 3 2 6
Изборен наставен предмет

(се бира еден предмет од предложените)

20 ИИМ 405 Индустриски извори на загадување и

прочистување на загадени гасови

IV 3 2 6
ИИМ 406 Програмирање за инженери IV 3 2 6
Вкупно часови (предавања/вежби) и ЕКТС за година 30 20 60
Реден број Код на предметот Назив на наставен предмет Семестар Неделен фонд на

часови

ЕКТС
П В
ТРЕТА ГОДИНА
ПЕТТИ СЕМЕСТАР
Задолжителни наставни предмети
21 ИИМ 501 Термотехника V 3 2 6
22 ИИМ 502 Вовед во маркетинг V 3 2 6
23 ИИМ 503 Стратегиско планирање V 3 2 6
24 ИИМ 504 Технички мерења V 3 2 6
Изборен наставен предмет

(се бира еден предмет од предложените)

3 2 6
25 ИИМ 505 Обновливи извори на енергија V 3 2 6
ИИМ 506 WEB дизајн V 3 2 6
ШЕСТИ СЕМЕСТАР
Задолжителни наставни предмети
26 ИИМ 601 Менаџмент на квалитет VI 3 2 6
27 ИИМ 602 Операциони истражувања VI 3 2 6
28 ИИМ 603 Производствен менаџмент VI 3 2 6
29 ИИМ 604 Современи експериментални испитувања VI 3 2 6
Изборен наставен предмет

(се бира еден предмет од предложените)

30 ИИМ 605 Менаџмент на снабдувачки синџири VI 3 2 6
ИИМ 606 Виртуелно инженерство VI 3 2 6
ИИМ 607 Компјутерска графика VI 3 2 6
Вкупно часови (предавања/вежби) и ЕКТС за година 30 20 60
Реден број Код на предметот Назив на наставен предмет Семестар Неделен фонд на

часови

ЕКТС
П В
ЧЕТВРТА ГОДИНА
СЕДМИ СЕМЕСТАР
Задолжителни наставни предмети
31 ИИМ 701 Менаџмент на одржување VII 3 2 6
32 ИИМ 702 Интегрирани Менаџмент Системи VII 3 2 6
33 ИИМ 703 Машински конструкции VII 3 2 6
34 ИИМ 704 Енергетска ефикасност на згради и објекти VII 3 2 6
Изборен наставен предмет

(се бира еден предмет од предложените)

35 ИИМ 705 Англиски јазик VII 2 2 6
ИИМ 706 Математика 3 VII 3 3 6
ОСМИ СЕМЕСТАР
Задолжителни наставен предмет
36 ИИМ 801 Контрола на квалитет VIII 3 2 6
37 ИИМ 802 Теорија на одлучување VIII 3 2 6
38 ИИМ 803 Дипломска работа VIII 6
Изборен наставен предмет

(се бираат два предмет од предложените)

39 ИИМ 804 3D моделирање VIII 3 2 6
ИИМ 805 Електротехника VIII 3 2 6
40 ИИМ 806 Е-бизнис VIII 3 2 6
ИИМ 807 Дигитално сликање – Adobe Photoshop VIII 3 2 6
Дипломска работа
Вкупно часови (предавања/вежби) и ЕКТС за година 26-27 18-19 60

 

Изборни наставни предмети на студиската програма

Вид на изборен наставен предмет Број
Изборни наставни предмети од Листата на изборни предмети предложена од единицата 15
Изборни наставни предмети кои единицата ги ги обезбедува од Универзитетска листа на изборни предмети
Реден број Код Назив на предметот Семестар Неделен фонд на часови ЕКТС Од која единица
предавања вежби
1 ИИМ 205 Менаџмент на мултимедијални проекти I 3 2 6 ТФБ
2 ИИМ 206 Јакост на материјалите I 3 2 6 ТФБ
3 ИИМ 405 Индустриски извори на загадување и

прочистување на загадени гасови

IV 3 2 6 ТФБ
4 ИИМ 406 Програмирање за инженери IV 3 2 6 ТФБ
5 ИИМ 505 Обновливи извори на енергија V 3 2 6 ТФБ
6 ИИМ 506 WEB дизајн V 3 2 6 ТФБ
7 ИИМ 605 Менаџмент на снабдувачки синџири VI 3 2 6 ТФБ
8 ИИМ 606 Виртуелно инженерство VI 3 2 6 ТФБ
9 ИИМ 607 Компјутерска графика VII 3 2 6 ТФБ
10 ИИМ 705 Англиски јазик VII 2 2 6 ТФБ
11 ИИМ 706 Математика 3 VII 3 2 6 ТФБ
12 ИИМ 804 3D моделирање VIII 3 2 6 ТФБ
13 ИИМ 805 Електротехника VIII 3 2 6 ТФБ
14 ИИМ 806 Е-бизнис VIII 3 2 6 ТФБ
15 ИИМ 807 Дигитално сликање – Adobe Photoshop VIII 3 2 6 ТФБ
Вкупно: 90