СТУДИСКА ПРОГРАМАЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМИ И ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА, АКРЕДИТАЦИЈА 2021

 

 

 

Реден број

 

Код на предметот

 

Назив на наставен предмет

 

Семестар

Неделен фонд на часови  

ЕКТС

П В
ПРВА ГОДИНА
Задолжителни наставни предмети
1 ЕЕС101 Математика 1 I 3 3 6
2 ЕЕС102 Основи на електротехника 1 I 3 3 6
3 ЕЕС103 Физика 1 I 3 2 6
4 ЕЕС104 Англиски (Странски) јазик I 2 2 6
5 ЕЕС105 Техничка механика I 3 2 6
6 ЕЕС201 Математика 2 II 3 3 6
7 ЕЕС202 Основи на електротехника 2 II 3 3 6
8 ЕЕС203 Електротехнички материјали II 3 1 6
 

9

 

Изборен наставен предмет (називот на изборниот наставен предмет се наведува во Табела 4.2)  

II

 

3

 

2

 

6

10 Изборен наставен предмет II 3 2 6
Вкупно часови (предавања/вежби) и ЕКТС за година 29 23 60

 

 

Реден број

 

Код на предметот

 

Назив на наставен предмет

 

Семестар

Неделен фонд на часови  

ЕКТС

П В
ВТОРА ГОДИНА
Задолжителни наставни предмети
1 ЕЕС301 Математика 3 III 3 3 6
2 ЕЕС302 Теорија на електрични кола III 3 2 6
3 ЕЕС303 Eлектроника III 3 2 6
4 ЕЕС304 Мерења во електротехника III 3 2 6
5 ЕЕС305 Вовед во обновливи извори на енергија III 2 0 6
6 ЕЕС401 Системи за автоматско управување IV 3 2 6
7 ЕЕС402 Електрични инсталации и осветление IV 3 2 6
8 ЕЕС403 Нумерички методи веројатност и статистика IV 3 2 6
9 ЕЕС404 Обновливи извори и напредни технологии IV 3 1 6
10 Изборен наставен предмет IV 3 2 6
Вкупно часови (предавања/вежби) и ЕКТС за година 29 18 60

 

 

 

 

Реден број

 

Код на предметот

 

Назив на наставен предмет

 

Семестар

Неделен фонд на часови  

ЕКТС

П В
ТРЕТА ГОДИНА
Задолжителени наставни предмети
1 ЕЕС501 Електрични машини 1 V 3 2 6
2 ЕЕС502 Електрични централи V 3 2 6
3  

ЕЕС503

Дистрибутивни ЕЕС и дисперзирано производство V 3 2 6
4 ЕЕС504 Проектирање на ЕЕ водови V 3 2 6
5 ЕЕС505 Заземјувачи и заземјувачки системи V 3 2 6
6 ЕЕС601 Разводни постројки VI 3 2 6
7 ЕЕС602 Анализа на ЕЕС VI 3 2 6
8 ЕЕС603 Техника на висок напон VI 3 2 6
9 ЕЕС604 Електрични машини 2 VI 3 2 6
10 Изборен наставен предмет VI 3 2 6
Вкупно часови (предавања/вежби) и ЕКТС за година 30 20 30

 

 

Реден број

 

Код на предметот

 

Назив на наставен предмет

 

Семестар

Неделен фонд на часови  

ЕКТС

П В
ЧЕТВРТА ГОДИНА
Задолжителени наставни предмети
1 ЕЕС701 Планирање и експлоатација на ЕЕС VII 3 1 6
2 ЕЕС702 Заштита на ЕЕС VII 3 2 6
3 Изборен наставен предмет VII 3 2 6
4 Изборен наставен предмет VII 3 2 6
5 Изборен наставен предмет VII 3 2 6
Задолжителени наставни предмети
6 ЕЕС801 Испитувања на електрични машини VIII 3 2 6
7 ЕЕС802 Електромоторни погони VIII 3 2 6
8 ЕЕС803 Пазари на електрична енергија VIII 3 1 6
9  

ЕЕС804

Задолжителен самостоен проект (дипломска работа) VIII 6
10 Изборен наставен предмет VIII 3 2 6
Вкупно часови (предавања/вежби) и ЕКТС за година 27 16 30

 

Изборни наставни предмети на студиската програма

 

Вид на изборен наставен предмет Број
Изборни наставни предмети од Листата на изборни предмети предложена од единицата 20
Изборни наставни предмети кои единицата ги обезбедува од Универзитетска листа на изборни предмети

 

 

Реден број  

Код

 

Назив на предметот

 

Семестар

Неделен фонд на часови  

ЕКТС

Од која единица
предавања вежби
1 ЕЕС204 Физика 2 II 3 2 6 ТФБ
2 ЕЕС205 Програмирање за инженери II 2 2 6 ТФБ
3 МОМ204 Технологија на материјалите II 3 2 6 ТФБ
4 ГИД601 Компјутерска графика IV 3 2 6 ТФБ
5 МОМ402 Технички мерења IV 3 2 6 ТФБ
6 МОМ404 Одржлив енергетски развој VI 2 2 6 ТФБ
7 МОМ601 Греење, вентилација и ладење VI 3 2 6 ТФБ
8 СТИ602 Интелигентни транспортни системи VI 3 2 6 ТФБ
9 ЕЕС703 Микро електромотори VII 3 2 6 ТФБ
10 ИЗБР704 Безбедност и заштита при работа со електрични погони и постројки VII 3 2 6 ТФБ
11 ИИМ305 Проектен менаџмент VII 3 2 6 ТФБ
12 ИЖРС502 Енергетска ефикасност на згради и објекти VII 3 2 6 ТФБ
13 МЕХ701 Моделирање и симулација на мехатронички системи VII 3 2 6 ТФБ
14 МОМ103 Техничко цртање и дизајнирање со CAD VII 3 2 6 ТФБ
15 ИЖРС102 Енергија и животна средина VII 2 2 6 ТФБ
 

16

 

ЕЕС805

Погон и управување на електрични централи од обновливи извори на енергија VIII  

3

 

2

 

6

 

ТФБ

17 ЕИМ802 Нуклеарни реактори VIII 3 2 6 ТФБ
18 МЕХ 801 Сензор-актуатор системи VIII 2 2 6 ТФБ
19 НУМ 803 Компјутерски управувани машини и процеси VIII 3 2 6 ТФБ
20 НУМ804 Роботика VIII 3 2 6 ТФБ
Вкупно: 120