Втор циклус

Соопштение,

За потребите на магистерско истражување на отсекот за сообраќај и транспорт, за кандидатот Марија Стојаноска дипл.сооб.инж., се молат корисниците на ЈГП да ја пополнат анкетата дадена во следниот линк Анкета за употреба на јавен градски превоз во Битола (google.com)
Ви благодариме,
ред.проф.д-р Никола Крстаноски