За нас

Почетоците на развојот на Техничкиот факултет во Битола датираат од далечната
1961 година кога е формирана Вишата техничка школа со два отсеци во нејзиниот состав:
машински отсек и електротехнички отсек. Во 1972 година започнува со работа и третиот,
единствен во тоа време, а и денес единствен во Република Македонија, oтсек за
сообраќај и транспорт. Со подготовката на квалитетен кадар од овие области, Вишата
техничка школа во тоа време одигра позитивна улога за развојот на стопанството во
регионот и државата.
Техничкиот факултет како високообразовна установа е формиран во 1977 година со
користење на постоечките просторни и кадровски можности на тогашната Виша техничка
школа. Со дејноста на Техничкиот факултет се продолжува традицијата на образување на
технички кадри од областа на машинството, електротехниката и сообраќајот, но овој пат
со високо образование.
Во 1992 година се воведуваат студии по графичко инженерство. Извесен временски
период на Техничкиот факултет се реализираат и студии по земјоделско-прехранбено
машинство во рамките на машинскиот отсек и студии по железнички и воздушен
сообраќај во рамките на отсекот за сообраќај и транспорт.

Во 1996 година започнуваат со работа студите по Индустриски менаџент, во прво време во рамките на машинскиот отсек  а од 2009 како самостојни, кои се преименувани во Индустриско инженерство и менаџмент од академската 2017/18 години и функционираат во рамките на Отсекот за индустриско инженерство и менаџмент.

Во спроведување на наставата се вклучувани професори од Машински и
Електротехнички факултет од Скопје, Сообраќаен и Технолошко-металуршки факултет од
Белград, со што факултетот добиваше во квалитет и афирмација. Во наставата учествуваа
и бројни стручњаци од стопанството со што факултетот ги користеше практичните искуства
и континуирано одржуваше соработка со овој сегмент од општеството.
Техничкиот факултет во Битола, денес е лидер во високото образование во овој
реон на Македонија, најголема членка на Универзитетот „Св. Климент Охридски“, достоен
партнер на голем број на престижни факултети во европските и светските универзитети,
при тоа задржувајќи ја супериорната позиција како јадро на техничката мисла и
наобразба во регионот.
Моментално наставничкиот кадар на Технички факултет Битола го сочинуваат 38
редовни професори, 3 вонредни професори, 4 асистенти и 5 демонстратори од следните
технички области: машинство, електротехника, сообраќај, графичко инженерство,
математика и физика.
Компјутерската опрема која се користи во едукативниот и научно-истражувачкиот
процес е организирана во 10 лаборатории и 6 компјутерски училници: Термотехничка
лабораторија, Лабораторија за машински материјали, Лабораторија за електроенергетски
системи, Лабораторија за моторни возила, Лабораторија за електротехника, Лабораторија
за електроника и електрични мерења, Лабораторија за мултимедија, Лабораторија по
мехатроника, Лабораторија за сообраќај и транспорт, Лабораторија за графичко
инженерство, Компјутерска училница 304; 305; 307; 315; 408; 413.