Раководство

Проф. д-р Митко Костов

Декан

dekan@tfb.uklo.edu.mk

Проф. д-р Игор Андреевски

Продекан за финансии

Проф. д-р Методија Атанасовски

Продекан за меѓународна соработка

Проф. д-р Зоран Јошевски

Продекан за настава