Раководство

Проф. д-р Стојанче Нусев

Декан

Проф. д-р Митко Костов

Продекан за финансии

Проф. д-р Верица Данчевска

Продекан за настава

Проф. д-р Гордана Јаневска

Продекан за меѓународна соработка