Вонредни професори

Проф. д-р Благој Павлов

Вонреден Професор

Проф. д-р Иво Кузманов

Вонреден Професор

Проф. д-р Зоран Јошевски

Вонреден Професор

Проф. д-р Севде Ставрева

Вонреден Професор

Проф. д-р Благоја Арпиновски

Вонреден Професор

Проф. д-р Светлана Мијаковска

Вонреден Професор

Проф. д-р Јасмина Буневска – Талевска

Вонреден Професор

Проф. д-р Филип Поповски

Вонреден Професор

Проф. д-р Наташа Мојсоска

Вонреден Професор

Проф. д-р Соња Чаламани

Вонреден Професор

Проф. д-р Миле Спировски

Вонреден Професор

Проф. д-р Методија Атанасовски

Вонреден Професор

Проф. д-р Златко В Соврески

Вонреден Професор

Проф. д-р Елена Котевска

Вонреден Професор

Проф. д-р Даниела Колтовска Нечоска

Вонреден Професор

Проф. д-р Роберто Пашич

Вонредни Професор

Проф. д-р Бети Анѓелевска

Вонреден Професор