Вонредни професори

Проф. д-р Светлана Мијаковска

Вонреден Професор

Проф. д-р Филип Поповски

Вонреден Професор

Проф. д-р Соња Чаламани

Вонреден Професор