Редовни професори

Проф. д-р Стојанче Нусев

Редовен Професор

Проф. д-р Гордана Јаневска

Редовен Професор

Проф. д-р Иво Дукоски

Редовен Професор

Проф. д-р Љупчо Трпезановски

Редовен Професор

Проф. д-р Митко Костов

Редовен Професор

Проф. д-р Игор Андреевски

Редовен Професор

Проф. д-р Марија Маленковска Тодорова

Редовен Професор

Проф. д-р Весна Ангелевска

Редовен Професор

Проф. д-р Методија Атанасовски

Редовен Професор

Проф. д-р Никола Ацевски

Редовен Професор

Проф. д-р Никола Крстановски

Редовен Професор

Проф. д-р Зоран Јошевски

Редовен Професор

Проф. д-р Илиос Вилос

Редовен Професор

Проф. д-р Верица Данчевска

Редовен Професор

Проф. д-р Силвана Ангелевска

Редовен Професор

Проф. д-р Дејан Трајковски

Редовен Професор

Проф. д-р Владимир Мијаковски

Редовен Професор

Проф. д-р Јасмина Буневска Талевска

Редовен Професор

Проф. д-р Цвете Димитриевска

Редовен Професор

Проф. д-р Кире Поповски

Редовен Професор

Проф. д-р Сања Поповска – Василевска

Редовен Професор

Проф. д-р Ратка Нешковска

Редовен Професор

Проф. д-р Витомир Стојановски

Редовен Професор

Проф. д-р Љупчо Трајчевски

Редовен Професор

Проф. д-р Наташа Мојсоска

Редовен Професор

Проф. д-р Иво Кузманов

Редовен Професор

Проф. д-р Вангелче Митревски

Редовен Професор

Проф. д-р Златко Соврески

Редовен Професор

Проф. д-р Елена Котевска

Редовен Професор