ОРГАНОГРАМ НА ТФБ

Акти

Политика за квалитет на ТФБ

Стратегиски план за развој на ТФБ  за период 2023-2025

Ангажираност за 2023-24 ТФБ

Годишен план за јавни набавки 2024

Годишна програма за работа на ТФБ 2023

Извештај на деканот на ТФБ за 2023 – Митко Костов

Годишен извештај за работењето на деканот 2021

Годишен извештај за работењето на деканот 2020

Годишен извештај за работењето на деканот 2019

Годишен план за јавни набавки ТФБ (изменет, ноември 2023)

Годишен план за јавни набавки 2023 ТФБ (изменет, април 2023)

Годишен план за јавни набавки за 2023 ТФБ

ИЗВЕСТУВАЊА

Известување Заштита од вознемирување на работно место

АКРЕДИТАЦИИ И РЕШЕНИЈА ЗА ПОЧЕТОК СО РАБОТА

Акредитација ЕЕСОИЕ I циклус 2021

Акредитација ИЗЖРС I циклус 2021

Акредитација Машинство I циклус 2021

Акредитација Графичко инженерство и дизајн I циклус 2021

Акредитација Индустриско инженерство и менаџмент I циклус 2021

Акредитација Сообраќајно-транспортно инженерство I циклус 2021

Акредитација Мехатроника I циклус  2019

Решение за почеток со работа I циклус ЕЕСОИЕ 2021

Решение за почеток со работа I циклус  ГИД 2021

Решение за почеток со работа I циклус ИИМ 2021

Решение за почеток со работа I циклус Машинство 2021

Решение за почеток со работа I циклус ИЗЖРС 2021

Решение за почеток со работа I циклус СТИ 2021

Решение за почеток со работа I циклус Мехатроника 2019

Акредитации за втор циклус студии

Акредитации за трет циклус студии

Решение за акредитација и почеток на СТСТ

ДЕЛОВНИЦИ

Деловник за начин на работа на Научно-наставниот совет на ТФБ

ПРАВИЛНИЦИ

Правилник за плата ТФБ

Правилник за исплата на сретства за вработени на ТФБ по други основи

Правилник за обезбедување квалитет за ТФБ

Правилник за уредување на постапка за изработка на Елаборат за студиска програма

Правилник за услови-критериуми и правила за запишување и студирање на I циклус студии УКЛО

Правилник за услови-критериуми и правила за запишување и студирање на II циклус студии УКЛО

Правилник за единствени правила за студирање на УКЛО

Правилник за единствениот кредит систем и преминот од една на друга студиска програма на УКЛО

Правилник за стекнување и распоредување на приход од апликативна и научно-истражувачка дејност

Правилник за студирање во трет циклус студии

Правилник за пријавување испити

Правилник за измена на Правилникот за систематизација 20.03.2023 ТФБ

Правилник за систематизација на работни места 17 05 2022 ТФБ

Правилник за единствениот кредит трансфер систем и преминот од една на друга студиска

Правилник за мобилност на универзитетите во земјава и во странство

Правилник за реализација на проекти на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола

ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Правото за пристап до информации од јавен карактер се остварува согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.

Службени лица за посредување со информации од јавен карактер:

м-р Даниела Ќурчиевска (daniela.curcievska@uklo.edu.mk)

Валентина Шавкуловска(valentina.safkulovska@uklo.edu.mk)

Лице овластено за заштитено внатрешно пријавување:

Валентина Шавкуловска(valentina.safkulovska@uklo.edu.mk)

Годишен извештај АСПИ-ТФБ 2022

ДОКУМЕНТИ НА УКЛО