Акти

Ангажираност за 2023-24 ТФБ

Годишна програма за работа на ТФБ 2023

Извештај на деканот на ТФБ за 2023 – Митко Костов

Годишен извештај за работењето на деканот 2021

Годишен извештај за работењето на деканот 2020

Годишен извештај за работењето на деканот 2019

Годишен план за јавни набавки ТФБ (изменет, ноември 2023)

Годишен план за јавни набавки 2023 ТФБ (изменет, април 2023)

Годишен план за јавни набавки за 2023 ТФБ

ЕЛАБОРАТИ ЗА СТУДИСКИТЕ ПРОГРАМИ

Општо машинство 2021, Индустриско инженерство и менаџмент 2021, Електроенергетски системи и обновливи извори 2021, Сообраќајно-транспортно инженерство 2021, Графичко инженерство и дизајн 2021, Инженерство за заштита на животна и работна средина 2021

АКРЕДИТАЦИИ И РЕШЕНИЈА ЗА ПОЧЕТОК СО РАБОТА

Акредитација ЕЕСОИЕ I циклус 2021

Акредитација ИЗЖРС I циклус 2021

Акредитација Машинство I циклус 2021

Акредитација Графичко инженерство и дизајн I циклус 2021

Акредитација Индустриско инженерство и менаџмент I циклус 2021

Акредитација Сообраќајно-транспортно инженерство I циклус 2021

Акредитација Мехатроника I циклус  2019

Решение за почеток со работа I циклус ЕЕСОИЕ 2021

Решение за почеток со работа I циклус  ГИД 2021

Решение за почеток со работа I циклус ИИМ 2021

Решение за почеток со работа I циклус Машинство 2021

Решение за почеток со работа I циклус ИЗЖРС 2021

Решение за почеток со работа I циклус СТИ 2021

Решение за почеток со работа I циклус Мехатроника 2019

Акредитации за втор циклус студии

Акредитации за трет циклус студии

Решение за акредитација и почеток на СТСТ

ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Правото за пристап до информации од јавен карактер се остварува согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.

Службени лица за посредување со информации од јавен карактер:

м-р Даниела Ќурчиевска (daniela.curcievska@uklo.edu.mk)

Валентина Шавкуловска(valentina.safkulovska@uklo.edu.mk)

Лице овластено за заштитено внатрешно пријавување:

Валентина Шавкуловска(valentina.safkulovska@uklo.edu.mk)

Годишен извештај АСПИ-ТФБ 2022

ДОКУМЕНТИ НА УКЛО