УКЛО – прва македонска институција која се појавува на Радарот на иновации (Innovation radar).

https://innovation-radar.ec.europa.eu/innovation/42869

Институцијата на ЕУ Innovation radar оцени и објави дека една од иновациите развиени во проектот
TRINITY (Horizon 2020) заслужува да биде објавена на сајтот https://www.innoradar.eu/ . Се работи за иновација од TRINITY:

Иновација:

  • Innovation Title: Advanced control and planning platform for RES Managers;
  • Market Maturity of the Innovation: Business Ready(повеќе детали се дадени овде);
  • Market Creation Potential of the innovation: Moderate(повеќе детали се дадени овде);

Во оваа анализа, Innovation Radar, исто така, ги идентификуваше следните проектни партнери
(вклучувајќи го и УКЛО) во проектот како „клучен иноватор“ во развојот на оваа иновација:

  • INSTITUTE OF COMMUNICATION AND COMPUTER SYSTEMS
  • UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI BITOLA
  • ETRA INVESTIGACION Y DESARROLLO SA