Алумни

Проф. д-р Игор Неделковски

Ректор на Универзитетот „Св. Климент Охридски“

М-р Горан Велјановски

Асистент на Технички факултет-Битола

М-р Благој Димовски

Асистент на Технички факултет-Битола

М-р Марија Стојаноска

Асистент на Технички Факултет

М-р Панде Поповски

Асистент на Технички факултет-Битола

М-р Љубица Трпковски

Професор (Media Lecturer)

М-р Далибор Балевски

Технички и инвестициски менаџер

Александар Дамјановски

Сениор трговец за ел. енергија

М-р Филип Анацковски

Сениор проект менаџер за произвотство

Ана Крстевска

Координатор за одржување на мрежа

Борче Богдановски

Раководител на технички сектор и одржување

М-р Тања Шехи

Координатор

Д-р Перо Стефановски

Водител на одделение за технички штети

М-р Благој Гегов

Senior Model Based Designer

М-р Борче Јанчевски

Одговорен инженер за мерења на ТС

Емилија Гецовска

Електро инженер

Јордан Зузаровски

Софтверски инженер

Јордан Зузаровски

Софтверски инженер

М-р Јове Парговски

Стручен соработник за докоментација и дигитализација

М-р Златко Цветаноски

Тех. припрема, развој и контрола на квалитет

Александра Колевска

Оптимизација и планирање на процеси

М-р Александар Матески

Технолог роботичар, автоматичар

Горан Сирмев

Поручник АРСМ

М-р Владо Петрушевски

Главен инженер

Златко Трајанов

Раководител на маш. одржување

М-р Александра Огненоска

Планирање и режим на сообраќај

Благојче Богдановски

Главен инспектор

Даниел Митевски

Инспектор за патишта

Елена Јошевска

Сообраќаен инженер

Иван Киш

Системски експерт

Валентина Арсова

Раководител на одделение

М-р Игор Најденовски

Продукт менаџер

Проф. д-р Илија Христовски

Редовен професор

Влатко Ржаникоски

Проект лидер