Алумни на прв циклус

Проф. д-р Игор Неделковски

Ректор на Универзитетот „Св. Климент Охридски“

М-р Горан Велјановски

Асистент на Технички факултет-Битола

М-р Благој Димовски

Асистент на Технички факултет-Битола

М-р Марија Стојаноска

Асистент на Технички Факултет

М-р Панде Поповски

Асистент на Технички факултет-Битола

Алумни на втор циклус