International projects

МОДЕЛ НА СООБРАЌАЈНА ПОЛИТИКА ВО ФУНКЦИЈА НА ОДРЖЛИВИОТ РАЗВОЈ НА РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА И РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ЗАВРШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКИ ПРОЕКТ – МОДЕЛ НА СООБРАЌАЈНА ПОЛИТИКА ВО ФУНКЦИЈА НА ОДРЖЛИВИОТ РАЗВОЈ НА РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА И РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

TEMPUS Проекти

Во прилог дадена е листа на темпус проекти.

FP7 FP6

Во прилог дадена е листа на проекти.

Други Меѓународни проекти

Во прилог дадена е листа на проекти.