Се утврдува промена на анагажираноста за предмети за кои беше ангажиран вонр. проф. д-р Благој Павлов, заради негово заминување во пензија.

Промените се наведени во Одлуката дадена со линкот Одлука за предмети за кои беше ангажиран проф. д-р Благој Павлов