Концепцијата за вреднување на воннаставните активности на студентите на УКЛО, којашто нормативно е уредена во Правилник, започнува  практично да се реализира.

За повеќе на линкот Започнува вреднување на воннаставните активности на студентите на УКЛО – Универзитет Св. „Климент Охридски“ Битола