Наставата од летниот семестар започнува на 15.02.2024 год.