СТУДЕНТОТ Е ДОЛЖЕН ЕЛЕКТРОНСКИ ДА СЕ ПРИЈАВИ ВО IKNOW СИСТЕМОТ НАЈДОЦНА 5 (ПЕТ) ДЕНА ПРЕД ПОЧЕТОКОТ НА ИСПИТНАТА СЕСИЈА!

Напомена: Системот I-know ја затвора опцијата за електронско пријавување на испит заклучно на 4 (четири) дена пред почетокот на испитната сесија, со што нема можност
студентот да го полага тој испит во предвидената сесија.
Студентот кој нема можност или од други причини неможе електронски да се пријави,
може да побара помош од Референтот во службата за студентски прашања кој има
обврска да го пријави студентот во I-know системот, но во предвидениот рок.
Студентот кој задоцнил со електронско пријавување на испит во предвидениот рок,
може да се пријави со помош на Референтот во службата за студентски прашања
најдоцна до 2 два дена пред испит, со тоа што е должен да уплати 400 денари на
уплатница за задоцнето пријавување.

Сите информации за упатството за пријавување на испитите е даден во следниот линк Упатство за пријавување испити