Врз основа на член 31 ставови 1 и 2 од Законот за високото образование, член 36 од
Статутот на Универзитетот „Св Климент Охридски”- Битола, членови 41, 42 и 43 од
Статутот на Универзитетското студентско собрание на Универзитетот „Св Климент
Охридски”-Битола, како и Одлуката од Универзитетското студентско собрание за
објавување на Конкурс за избор на Студентски правобранител на УКЛО бр. 16-32/13-1 од
28.11.2023 година, Претседателот на Универзитетското студентско собрание објавува:
К О Н К У Р С за избор на Студентски правобранител на Универзитетот „Св. Климент Охридски”- Битола

Сите потребни информации за конкурсот за избор на Студетски правобранител ќе ги најдете на линкот Конкурс