КОНКУРС

за доделување 5 стипендии за студентите на Техничкиот факултет – Битола

На конкурсот можат да се пријават редовни студенти на факултетот кои се запишани за прв циклус студии по прв пат во прв или трет семестар во академската 2022/2023 година.  Студенти кои студираат на студиски програми од:  Електротехничкиот отсек;  Машинскиот отсек; Мехатроника.

Сите информации за конкурсот се дадени во линкот ЕСМ конкурс стипендии 2023

Апликацијата е дадена во линкот апликација тфб_2023