за кандидати кои добиле позитивно мислење од Комисијата за

спроведување на интервју

1. М-р Марија Стојаноска ментор Ред. проф. др. Васка Атанасова
2. М-р Ељмир Мустафаи ментор ред. проф. др. Зоран Јошевски