за кандидати кои добиле позитивно мислење од Комисијата за

спроведување на интервју

1. М-р Виолета Крчева ментор Ред. проф. др. Стојанче Нусев

Раководител на Совет на докторски студии на ТФБ

Ред. проф. Др. сц. Никола Крстаноски