На 294-та седница на Ректорската управа на Универзитетот одржана на 29.09.2023 година, се усвои Студентскиот календар за 2023-2024, истиот во целост е даден во линкот Студентски календар 2023 – 2024