Врз основа на Законот за високо образование и Статутот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“, како и Статутот на Техничкиот факултет во Битола, Деканот на Техничкиот факултет-Битола на ден 29.09.2023 г.  распишува

Оглас за избот на членови и претседател на Студентско собрание на ТФБ

Документот за огласот е даден во линкот оглас 2023