се дадени на линкот информации за упис во првот семестар