ЗА  СТУДЕНТИТЕ НА ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ – БИТОЛА ЗА УЧЕБНАТА 2021/22 год.

е дадена на следниот линк документи за практична настава 2020-2021