IEEE конференција ICEST 2023 – International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies (https://icestconf.org).

 

Конференцијата ICEST 2023 е индексирана во реномираната база IEEE Xplore® Digital Library – IEEE Conference Record #58410 (https://conferences.ieee.org/conferences_events/conferences/conferencedetails/58410).

Конференцијата има традиција повеќе од 50 години и местото на одржување ротира секоја година – Македонија, Србија и Бугарија. Оваа година Конференцијата ќе се одржи во Ниш од 29.06-01.07 2023. Рокот за испраќање трудови е до 15 април 2023. Коорганизатори се Техничкиот факултет Битола, Електронскиот факултет Ниш и Факултетот за телекомуникации при Техничкиот универзитет Софија. Како меѓународна конференција со многугодишна традиција, истата е многу значајна за интернационализација на Универзитетот Св. Климент Охридски Битола.

 

Целта на Конференцијата е да собере истражувачи, научници, експерти, инженери и студенти кои се занимаваат со електротехника, информациони, комуникациски и енергетски системи и нивна примена во областите на системи за управување, комуникациски технологии, системи на производство, електронски системи, како и други области на електротехниката и компјутерските науки.

 

Конференцијата ги исполнува законските норми за трудови кои се вреднуваат за избор во звање. Повеќе информации може да се прочитаат на https://icestconf.org и во самиот повик за трудови во прилог.