Почитувани студенти, во прилог е дописот од Службата за превентивна здравствена заштита на деца од 6-18 години- Битола во врска со спроведувањето на систематските прегледи на студентите од прва година на Вашата единица (со седиште во Битола).

Систематски преглед