Во продолжение е повикот за трудови за меѓународната конференцијата ICEST 2021 – International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies (https://icestconf.org).

Конференцијата има традиција од 50 години и местото на одржување ротира секоја година – Македонија, Србија и Бугарија. Оваа година конференцијата ќе се одржи во Созопол од 16-18 Јуни 2021. Коорганизатори се Техничкиот факултет Битола, Електронскиот факултет Ниш и Факултетот за телекомуникации при Техничкиот универзитет Софија.

Конференцијата ги исполнува законските норми за трудови кои се вреднуваат за избор во звање.

Повеќе информации може да се прочитаат на https://icestconf.org и на самиот