Проф. д-р Митко Костов

Редовен Професор

Редовни професори

pdf верзија на биографијата

Митко Костов е роден во 1973 година во Битола, Р. Македонија. Се здобива со титулите дипл. инженер по електротехника (мај 1997), магистер по електротехника (мај 2000) и доктор на технички науки (март 2008) на Факултетот за електротехника и информациски технологии при универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје.

На Техничкиот факултет Битола работи како помлад асистент во периодот 1999–2005 и како асистент 2005–2008 год. Избран е во 2008 година во доцент, во 2013 година во вонреден професор и во 2018 година во редовен професор на Универзитетот “Св. Климент Охридски” Битола. Од неговото вработување до денес тој е активно вклучен во целокупната дејност на електротехничкиот отсек и отсекот за информатика и компјутерска техника, како во наставната, така и во научно-истражувачката и апликативната дејност. Од септември 2011 до септември 2014 година ја извршува функцијата раководител на електротехничкиот отсек, а во периодот септември 2014 до септември 2022 година функцијата продекан за финансиско работење и член на универзитетската комисија за финансово работење. Од 15.09.2022 Митко Костов е декан на Технички факултет Битола.

Во доменот на научно-истражувачката работа неговото внимание е насочено најмногу кон истражувањата од областа на дигиталната обработка на сигнали, мулти-резолуциската анализа на сигнали, извлекување на визуелни карактеристики за сликите, содржинско базирано пребарување на мултимедијални податоци, отстранување на шум во нуклеарни медицински слики, анализа на пореметувања во ел. мрежи, прогнозирање на оптоварувањето на електроенергетскиот систем.

Во изминатите години има напишано околу 80 научни труда објавени во меѓународни списанија и зборници на трудови. Автор е на 3 публикации – збирки на решени задачи по Основи на електротехниката I, Основи на електротехниката II и Електроника.

Има учествувано во повеќе билатерални и меѓународни проекти од програмите на Tempus, Erasmus, IPA, COST и др., и има реализирано студиски престои во повеќе странски научни институции.

Член е на меѓународната организација на електроинженери IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers) од 2006 година и на Комората на овластени инженери и овластени архитекти од 2008 година.

   
ORCID iD : 0000-0001-6757-1260
Scopus Author ID: 15765561900

Одлука           Реферат за избор

  • Основи на електротехниката II
  • Теорија на електрични кола
  • Електроника
  • Програмирање за инженери
Воведување дво-нивовски студии од областа на метрологијата (Introducing Two-Tier Studies in the Field of Metrology, Tempus Project N°JEP_19010_2004)

септ.2005-авг.2007

Целта на проектот беше да се реформираат и осовременат курсеви за додипломски студии во областа на метрологијата и електрични мерења на Факултетот за електротехника (ФЕИТ) – Скопје и Техничкиот факултет (ТФБ) – Битола и да се развие нова едногодишна студиска програма на постдипломски студии во областа на електрични мерења при ФЕИТ – Скопје.

Delft University of Technology, The Netherlands, Ss. Cyril and Methodius University, Skopje, Macedonia, AGH University of Science and Technology, Krakow, Poland, University St. Kliment Ohridski – Bitola, Macedonia.

Развивање на регионални интердисциплинарни студии по Мехатроника (DRIMS-Development of Regional Interdisciplinary Mechatronics Studies, TEMPUS IV Project  N°158644 – DE – JPCR)

2009-2012

Целта на проектот е развој на современи интердисциплинарни наставни програми по мехатроника кои ги интегрираат машинството со електроника и интелигентна компјутерска контрола при дизајнот и производството на производи и процеси од значење за потребите на пазарот на трудот и Болоњскиот процес.

Aachen University of Applied Sciences, Germany, Vienna University of Technology, Austria, Technical University Sofia, Bulgaria, University of Bergamo, Italy,  Ss. Cyril and Methodius University Skopje, Macedonia, University St. Kliment Ohridski Bitola, Macedonia, University of Prishtina, Kosovo, University of Montenegro, Montenegro  and industry partners from Germany (APS-European Centre for Mechatronics in Aachen), Bulgaria, Macedonia and Montenegro.

Waste management curricula development in partnership with public and private sector (WamPPP), Erasmus+ Project 561821-EPP-1-2015-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP

2015-2018

Целта е развој на курикулуми за управување со отпад во партнерство со јавниот и приватниот сектор како одговор на потребата за градење на капацитети на индустријата за управуање со отпад.

College of Applied Technical Sciences Nis, Serbia, School of Higher Technical Professional Education in Novi Sad, Serbia, College of applied technical science Arandjelovac, Serbia, School of Electrical Engineering and Computer Science of Applied Studies Belgrade, Serbia, College of Vocational Studies Belgrade, Serbia,  Technical University of Crete, Greece, University St. Kliment Ohridski Bitola, Macedonia, University of Maribor, Slovenia,  Technical University of Ostrava, Czech,  Alexander Technological Education Institute of Thessaloniki, Greece.

Меѓугранична соработка во борбата против илегалната сеча и трговија со дрво – AITOLOS (Cross-border collaboration to fight illegal logging and timber trade)

Билатерален проект помеѓу Македонија и Грција

2014

Намалување на обемот на илегална сеча и трговија со дрва меѓу двете земји и креирање на активно меѓугранично партнерство.

Модел на сообраќајна политика во функција на одржливиот развој на Република Словенија и Република Македонија

Билатерален проект помеѓу Македонија и Словенија

2017-2018

A new Network of European BioImage Analysts to advance life science imaging (NEUBIAS), COST акција CA15124

2016-2020

This Action is a programme for establishing a network of BioImage Analysts (BIAlysts), in order to maximize the impact of advances in imaging technology on the Life-Sciences (LSc), and to boost the productivity of bioimaging-based research projects in Europe.

Magnetic Resonance Imaging Biomarkers for Chronic Kidney Disease, COST акција CA16103

2017-2021

The overall aim of this Action is to eliminate the main barriers to the broader study, commercial exploitation and clinical use of renal MRI biomarkers

Magnetic Resonance Imaging Biomarkers for Chronic Kidney Disease, COST Action CA16103

2017-2021

The overall aim of this Action is to eliminate the main barriers to the broader study, commercial exploitation and clinical use of renal MRI biomarkers.

TRansmission system enhancement of regIoNal borders by means of IntellIgenT market technology – TRINITY, Horizon 2020 Project, H2020-EU.3.3.4

2019-2023

TRINITY will address this challenge in order to improve the current situation and facilitate the interconnection of South-Eastern electricity markets – among them and also within the current Multi Regional Coupling area (MRC). The project will develop a set of solutions to enhance cooperation among the transmission system operators of SEE in order to support the integration of the electricity markets in the region, whilst promoting higher penetration of clean energies.

Glioma MR Imaging 2.0, COST Action CA18206

2019-2023

The aim of this Action is to build a pan-European and multidisciplinary network of international experts in glioma research, patient organisations, data scientists, and MR imaging scientists by uniting the glioma imaging community within Europe and progressing the development and application of advanced MR imaging for improved decision making in diagnosis, patient monitoring, and assessment of treatment response in clinical trials and clinical practice.

Education for Resource Efficiency in Manufacturing Industries EREMI, Erasmus+ Project 2020-1-BG01-KA203-079076

2020-2022

The EREMI team aims to develop and validate together an advanced higher education program, incl. Life Long Learning, on the interdisciplinary topic of resource efficiency inmanufacturing industries, as well as the overall system optimization of low or not digitalized physical infrastructure by applying IoT technologies, towards sufficiently educatedprofessionals on this economically, politically and technically crucial and highly relevant topic for the rapidly developing industries and economies of intensively economically andindustrially transforming countries – Bulgaria, North Macedonia and Romania.

University of Food Technologies – Plovdiv, Bulgaria, Hochschule Offenburg, Germany, Universitatea Politehnica din Bucuresti, Romania, Beia Consult International SRL, Romania, University St Kliment Ohridski Bitola, the Republic of North Macedonia

Cross Border Complex Floods And Forest Fires Prevention And Management SOLVE, Interreg-IPA CBC Project

2021-2023

Prevention, mitigation and management of natural disasters, risks and hazards

Decentralised Administration of Epirus and West Macedonia, Center for Development of Pelagonia Region, St. Kliment Ohridski University-Bitola, University of Western Macedonia – Special Account for Research Funds