Професори д-р Кристи Бомбол
Професори д-р Кристи Бомбол
  • Основи на сообраќајното инженерство
  • Техники на управување на сообраќајот
  • Превенција на сообраќајните незгоди
  • Управување и контрола на сообраќајот
  • Автобази и автостаници
  • Регулација на сообраќајните токови
  • Транспортни објекти
  • Сообраќајна сигнализација