Проф. во пензија д-р Ѓорѓи Тромбев
Проф. во пензија д-р Ѓорѓи Тромбев
 • Пренос на топлина
 • Топлиноразменувачи
 • Греење вентилација и климатизација
 • Ладилна техника
 • Проектирање на термотехнички системи и инсталација
 • Топлификациони системи
 • Греење и клим. во земјоделската и прехрамбената индустрија
 • Прочистување на отпаден воздух
 • Индустриски извори на загадување
 • Проектирање на графички погони
 • II циклус Когенеративни термоенергетски постројки
 • II циклус Термопроцесни постројки од енергетски и еколошки аспект