Професори Линда Стојановска
Професори Линда Стојановска
  • Математика I
  • Математика II
  • Апликативен софтвер I
  • Аплокативен софтвер II
  • Конечна математика
  • Математичко моделирање со компјутери
  • Стохастичко моделирање и симулации