Професор д-р Кристи Бомбол
Професор д-р Кристи Бомбол
  • Основи на електротехниката I
  • Енергетска електроника
  • Моделирање и симулација во LabView и Matlab/Simulink
  • Програмабилни логички контролери
  • SCADA системи
  • Дигитално управување на кола од енергетска електроника
  • Мултирезолуциска анализа и реконструкција на сигнали
  • Интелигентни сензор-актуатор системи
  • Вградливи и системи за управување во реално време
  • Системи за работа во реално време и хардвер во јамка