Почетна/Кадар/Редовни професори/Ред. проф. д-р Марија Маленковска Тодорова
Ред. проф. д-р Марија Маленковска Тодорова
Ред. проф. д-р Марија Маленковска ТодороваРедовен професор

Консултации:Вторник:11.30-13.00;Четврток:10.30-12.00

  • Вовед во теоријата на сообраќајните текови
  • Основи на патното инженерство
  • Експлоатација на патните сообраќајници
  • Основи на вреднување на патната мрежа
  • Основи на урбанизам и патишта
  • Просторно планирање и инфраструктура на возд. пристаништа