Ред. проф. д-р Марија Маленковска Тодорова
Ред. проф. д-р Марија Маленковска ТодороваРедовен професор

Консултации:Вторник:11.30-13.00;Четврток:10.30-12.00