СТУДИСКА ПРОГРАМА СООБРАЌАЈНО-ТРАНСПОРТНО ИНЖЕНЕРСТВО, акредитација 2021

 

 

Реден број

 

Код на предметот

 

Назив на наставен предмет

 

Семестар

Неделен фонд на часови  

ЕКТС

П В
ПРВА ГОДИНА
    ПРВ СЕМЕСТАР        
    Задолжителни наставни предмети        
1 СТИ101 Математика 1 I 3 2 6
2 СТИ102 Механика 1 I 3 2 6
3 СТИ103 Физика I 3 2 6
4 СТИ104 Урбанизам и сообраќај I 3 2 6
5 СТИ105 Англиски јазик I 3 2 6
    ВТОР СЕМЕСТАР        
    Задолжителни наставни предмети        
6 СТИ201 Математика 2 II 3 2 6
7 СТИ202 Инженерско проектирање и CAD II 3 2 6
8 СТИ203 Транспорт и животна средина II 3 2 6
9 СТИ204 Електротехника II 3 2 6
10   Изборен наставен предмет

(се бира еден предмет од предложените)

II 3 2 6
  ЕЕС205 Програмирање за инженери II 3 2 6
  СТИ205 Механика 2 II 3 2 6
  СТИ206 Англиски јазик 2 II 3 2 6
Вкупно часови (предавања/вежби) и ЕКТС за година 30 20 60

 

 

 

Реден број

 

Код на предметот

 

Назив на наставен предмет

 

Семестар

Неделен фонд на часови  

ЕКТС

П В
ВТОРА ГОДИНА
    ТРЕТ СЕМЕСТАР        
    Задолжителни наставни предмети        
1 СТИ301 Веројатност и статистика III 3 2 6
2  

СТИ302

Енергетска анализа во сообраќај и транспорт III  

3

2 6
3 СТИ303 Современи транспортни технологии III 3 2 6
4 СТИ304 Теорија на сообраќајни токови III 3 2 6
5   Изборен наставен предмет

(се бира еден предмет од предложените)

       
  СТИ305 Транспортна логистика III 3 2 6
  СТИ306 Дизајн на улична инфраструктура III 3 2 6
    ЧЕТВРТ СЕМЕСТАР        
    Задолжителни наставни предмети        
6  

СТИ401

Прибирање и анализа на транспортни податоци IV  

3

2 6
7 СТИ402 Моторни возила 1 IV 3 2 6
8 СТИ403 Техники на управување на сообраќајот IV 3 2 6
9 СТИ404 Транспортна економика IV 3 2 6
10   Изборен наставен предмет

(се бира еден предмет од предложените)

IV 3 2 6
  СТИ405 Урбани транспортни системи IV 3 2 6
  СТИ406 Одржување на моторни возила IV 3 2 6
  СТИ407 Интегрален транспорт IV 3 2 6
Вкупно часови (предавања/вежби) и ЕКТС за година 30 20 60

 

 

 

Реден број

 

Код на предметот

 

Назив на наставен предмет

 

Семестар

Неделен фонд на часови  

ЕКТС

П В
ТРЕТА ГОДИНА
    ПЕТТИ СЕМЕСТАР        
    Задолжителни наставни предмети        
1 СТИ501 Патен товарен транспорт V 3 2 6
2 СТИ502 Безбедност во патниот сообраќај V 3 2 6
3 СТИ503 Планирање на сообраќајот V 3 2 6
4 СТИ504 Јавен градски патнички превоз V 3 2 6
5   Изборен наставен предмет

(се бира еден предмет од предложените)

       
  СТИ505 Управување со безбедноста на сообраќајот V 3 2 6
  СТИ506 Управување и контрола на сообраќајот 1 V 3 2 6
    ШЕСТИ СЕМЕСТАР        
    Задолжителни наставни предмети        
6 СТИ601 Дизајн на патна инфраструктура VI 3 2 6
7 СТИ602 Интелигентни транспортни системи VI 3 2 6
8  

СТИ603

Оперциони истражувања во сообраќај и транспорт VI 3 2 6
9 СТИ604 Геодезија и ГИС VI 3 2 6
10   Изборен наставен предмет

(се бира еден предмет од предложените)

       
  СТИ605 Техничка експлоатација на моторни возила VI 3 2 6
   

СТИ606

Вреднување на влијанијата од сообраќајот

врз животната средина

VI 3 2 6
Вкупно часови (предавања/вежби) и ЕКТС за година 30 20 60

 

 

 

Реден број

 

Код на предметот

 

Назив на наставен предмет

 

Семестар

Неделен фонд на часови  

ЕКТС

П В
ЧЕТВРТА ГОДИНА
    СЕДМИ СЕМЕСТАР        
    Задолжителни наставни предмети        
1 СТИ701 Урбана логистика VII 3 2 6
2 СТИ702 Транспорт и урбано загадување VII 3 2 6
3 СТИ703 Сообраќајна политика VII 3 2 6
4   Изборен наставен предмет

(се бира еден предмет од предложените)

       
5   Изборен наставен предмет

(се бира еден предмет од предложените)

       
  СТИ704 Планирање на ЈГП VII 3 2 6
  СТИ705 Просторно планирање и моделирање на транспортна побарувачка VII 3 2 6
   

СТИ706

Маркетинг и менаџмент во безбедноста на сообраќајот VII 3 2 6
    ОСМИ СЕМЕСТАР        
    Задолжителни наставни предмети        
6 СТИ801 Експертиза на сообраќајни незгоди VIII 3 2 6
7 СТИ802 Моторни возила 2 VIII 3 2 6
8 СТИ803 Задолжителен самостоен проект (Дипломска работа) VIII     6
9   Изборен наставен предмет

(се бира еден предмет од предложените)

       
10   Изборен наставен предмет

(се бира еден предмет од предложените)

       
   

СТИ804

Енергетски и еколошки аспекти во сообраќај и транспорт VIII 3 2 6
   

СТИ805

Вреднување на квалитет на патна инфраструктура VIII 3 2 6
  СТИ806 Меѓународен транспорт и шпедиција VIII 3 2 6
Вкупно часови (предавања/вежби) и ЕКТС за година 30 20 60

 

Изборни наставни предмети на студиската програма

 

Вид на изборен наставен предмет Број
Изборни наставни предмети од Листата на изборни предмети предложена од единицата 9/18
Изборни наставни предмети кои единицата ги обезбедува од Универзитетска листа на изборни предмети  

 

 

 

 

Реден број  

Код

 

Назив на предметот

 

Семестар

Неделен фонд на часови  

ЕКТС

Од која единица
предавања вежби
1 ЕЕС205 Програмирање за инженери II 3 2 6 ТФБ
2 СТИ205 Механика 2 II 3 2 6 ТФБ
3 СТИ206 Англиски јазик 2 II 3 2 6 ТФБ
4 СТИ305 Транспортна логистика III 3 2 6 ТФБ
5 СТИ306 Дизајн на улична инфраструктура III 3 2 6 ТФБ
6 СТИ405 Урбани транспортни системи IV 3 2 6 ТФБ
7 СТИ406 Одржување на моторни возила IV 3 2 6 ТФБ
8 СТИ407 Интегрален транспорт IV 3 2 6 ТФБ
9 СТИ505 Управување со безбедноста на сообраќајот V 3 2 6 ТФБ
10 СТИ506 Управување и контрола на сообраќајот 1 V 3 2 6 ТФБ
11 СТИ605 Техничка експлоатација на моторни возила VI 3 2 6 ТФБ
 

12

 

СТИ606

Вреднување на влијанијата од сообраќајот врз животната

средина

 

VI

 

3

 

2

 

6

 

ТФБ

13 СТИ704 Планирање на ЈГП VII 3 2 6 ТФБ
 

14

 

СТИ705

Просторно планирање и моделирање на транспортна побарувачка  

VII

3  

2

 

6

 

ТФБ

15 СТИ706 Маркетинг и менаџмент во безбедноста на сообраќајот VII 3 2 6 ТФБ
16  

СТИ804

Енергетски и еколошки аспекти

во сообраќај и транспорт

VIII 3 2 6 ТФБ
17  

СТИ805

Вреднување на квалитет на патна инфраструктура VIII 3 2 6 ТФБ
18 СТИ806 Меѓународен транспорт и шпедиција VIII 3 2 6 ТФБ
Вкупно:   108