Уплати за I семестар:

1. Уплата за студирање
2. Документи за упис
3. Колективно осигурување
4. УКЛО – Тековни и развојни трошоци на универзитетот
5. УКЛО – културно уметнички потреби
6. УКЛО – студентски гласила