Уплати за I семестар:

1. Уплата за студирање (редовни 6150 ден., вонредни 12300 ден.)
2. Документи за упис (1700 ден.)
3. Колективно осигурување (100 ден.)
4. УКЛО – Тековни и развојни трошоци на универзитетот (1000 ден.)
5. УКЛО – културно уметнички потреби (200 ден.)
6. УКЛО – студентски гласила (300 ден.