СТУДИСКА ПРОГРАМА ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН, АКРЕДИТАЦИЈА 2021

 

Реден број

 

Код на предметот

 

Назив на наставен предмет

 

Семестар

Неделен фонд на

часови

 

ЕКТС

П В
ПРВА ГОДИНА
    ПРВ СЕМЕСТАР        
    Задолжителни наставни предмети        
1. ГИД 101 Математика 1 I 3 3 6
2. ГИД 102 Физика I 3 2 6
3. ГИД 103 Вовед во графичка техника I 3 2 6
4. ГИД 104 Репродукциона техника I 3 2 6
5. ГИД 105 Англиски јазик I 3 2 6
    ВТОР СЕМЕСТАР        
    Задолжителни наставни предмети        
6. ГИД 201 Математика 2 II 3 3 6
7. ГИД 202 Хемија II 3 2 6
8. ГИД 203 Графички материјали II 3 2 6
9. ГИД 204 Основи на инженерство II 3 2 6

 

10.   Изборен наставен предмет (се избира

еден)

II 3 2 6
  ГИД 205 Интернет и мултимедија II 3 2 6
  ГИД 206 Апликативен софтвер II 3 2 6
Вкупно часови (предавања/вежби) и ЕКТС за година 30 22 60

 

 

Реден број

 

Код на предметот

 

Назив на наставен предмет

 

Семестар

Неделен фонд на

часови

 

ЕКТС

П В
ВТОРА ГОДИНА
    ТРЕТ СЕМЕСТАР        
    Задолжителни наставни предмети        
1. ГИД 301 Принципи на работа на графичките

машини

III 3 2 6
2. ГИД 302 Физички основи на изработката на печатарските форми III 3 2 6
3. ГИД 303 Технолошка подготовка за печатење III 3 2 6
4. ГИД 304 Дигитална фотографија III 3 2 6
5.   Изборен наставен предмет (се избира

еден)

       
  ГИД 305 Техничка механика III 3 2 6
  ГИД 306 Основи на машинство III 3 2 6
    ЧЕТВРТ СЕМЕСТАР        
    Задолжителни наставни предмети        
6. ГИД 401 Технологии на печатење IV 3 2 6
7. ГИД 402 Машини за графичка подготовка IV 3 2 6
8. ГИД 403 Писмо и типографија IV 3 2 6
9. ГИД 404 Дигитално сликање – Adobe Photoshop IV 3 2 6
10.   Изборен наставен предмет (се избира

еден)

       
  ГИД 405 3Д моделирање IV 3 2 6
  ГИД 406 Електротехника IV 3 2 6
  ГИД 407 Заштита на животна средина IV 3 2 6
  ГИД 408 Производствен менаџмент IV 3 2 6
Вкупно часови (предавања/вежби) и ЕКТС за година 30 20 60

 

 

Реден број

 

Код на предметот

 

Назив на наставен предмет

 

Семестар

Неделен фонд на

часови

 

ЕКТС

П В
ТРЕТА ГОДИНА
    ПЕТТИ СЕМЕСТАР        
    Задолжителни наставни предмети        
1. ГИД 501 Сoвремени постапки на печатење V 3 2 6
2. ГИД 502 Дигитално цртање – Adobe Illustrator V 3 2 6
3. ГИД 503 Дигитални бои и формати V 3 2 6
4. ГИД 504 Инженерска графика и CAD V 3 2 6
5.   Изборен наставен предмет (се избира

еден)

       
  ГИД 505 Мултимедијални елементи V 3 2 6
  ГИД 506 Технички мерења V 3 2 6
  ГИД 507 Вовед во менаџмент V 3 2 6
    ШЕСТИ СЕМЕСТАР        
    Задолжителни наставни предмети        
6. ГИД 601 Компјутерска графика VI 3 2 6
7. ГИД 602 Дигитално видео VI 3 2 6
8. ГИД 603 Графички дизајн VI 3 2 6

 

9. ГИД 604 Менаџмент на мултимедијални проекти VI 3 2 6
10.   Изборен наставен предмет (се избира еден)        
  ГИД 605 Контрола на квалитет VI 3 2 6
  ГИД 606 Менаџмент на квалитет VI 3 2 6
Вкупно часови (предавања/вежби) и ЕКТС за година 30 20 60

 

 

Реден број

 

Код на предметот

 

Назив на наставен предмет

 

Семестар

Неделен фонд на

часови

 

ЕКТС

П В
ЧЕТВРТА ГОДИНА
    СЕДМИ СЕМЕСТАР        
    Задолжителни наставни предмети        
1. ГИД 701 Завршна графичка обработка VII 3 2 6
2. ГИД 702 Мерење и управување со графичките

процеси

VII 3 2 6
3. ГИД 703 Дизајн на графички производи VII 3 2 6
4. ГИД 704 Веб дизајн VII 3 2 6
5.   Изборен наставен предмет (се избира

еден)

       
  ГИД 705 Машини за завршна графичка обработка VII 3 2 6
  ГИД 706 Менаџмент на одржување VII 3 2 6
    ОСМИ СЕМЕСТАР        
    Задолжителни наставни предмети        
6. ГИД 801 Амбалажа VIII 3 2 6
7. ГИД 802 Проектирање на графички погони VIII 3 2 6
8. ГИД 803 Дигитален маркетинг VIII 3 2 6
9. ГИД 800 Дипломска работа VIII     6
10.   Изборен наставен предмет (се избира

еден)

       
  ГИД 804 Електронско издаваштво VIII 3 2 6
  ГИД 805 Е – бизнис VIII 3 2 6
  ГИД 806 Виртуелно инженерство VIII 3 2 6
  ГИД 807 Компјутерски управувани машини и

процеси

VIII     6
Вкупно часови (предавања/вежби) и ЕКТС за година 27 17 60

Изборни наставни предмети на студиската програма

 

Вид на изборен наставен предмет Број
Изборни наставни предмети од Листата на изборни предмети предложена од единицата 7
Изборни наставни предмети кои единицата ги ги обезбедува од Универзитетска листа на

изборни предмети

/

 

Реден број  

Код

 

Назив на предметот

 

Семестар

Неделен фонд на часови  

ЕКТС

Од која единица
предавања вежби
1. ГИД 205 Интернет и мултимедија II 3 2 6 ТФБ
2. ГИД 206 Апликативен софтвер II 3 2 6 ТФБ
3. ГИД 305 Техничка механика III 3 2 6 ТФБ
4. ГИД 306 Основи на машинство III 3 2 6 ТФБ
5. ГИД 405 3Д моделирање IV 3 2 6 ТФБ
6. ГИД 406 Електротехника IV 3 2 6 ТФБ
7. ГИД 407 Заштита на животна средина IV 3 2 6 ТФБ
8. ГИД 408 Производствен менаџмент IV 3 2 6 ТФБ
9. ГИД 505 Мултимедијални елементи V 3 2 6 ТФБ

 

10. ГИД 506 Технички мерења V 3 2 6 ТФБ
11. ГИД 507 Вовед во менаџмент V 3 2 6 ТФБ
12. ГИД 605 Контрола на квалитет VI 3 2 6 ТФБ
13. ГИД 606 Менаџмент на квалитет VI 3 2 6 ТФБ
14. ГИД 705 Машини за завршна графичка

обработка

VII 3 2 6 ТФБ
15. ГИД 706 Менаџмент на одржување VII 3 2 6 ТФБ
16. ГИД 804 Електронско издаваштво VIII 3 2 6 ТФБ
17. ГИД 805 Е – бизнис VIII 3 2 6 ТФБ
18. ГИД 806 Виртуелно инженерство VIII 3 2 6 ТФБ
19. ГИД 807 Компјутерски управувани машини и процеси VIII 3 2 6 ТФБ
Вкупно:   114