Следни испити

Јуни/Јули
П В С Ч П С Н
18192021222324
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
сите

Новости

28 Мај 2018

Се известуваат студентите дека испитите кај проф. д-р Наташа Мојсоска закажани на 25.06.2018 се презакажуваат за на 21.06.2018 год. со почеток од 10h

повеќе

28 Мај 2018

Се известуваат студентите дека пријавувањето на испитите за јунската сесија ќе се врши од 28.05-01.06.2018.

повеќе

23 Мај 2018

Се известуваат студентите дека е објавен распоред за испити во јунска и септемвриска испитна сесија за академска 2017/18 год. за сите студиски програми.

Линк кон испитите од сите сесии.

повеќе

15 Јануари 2018

За студентите од прв, втор, трет, четврт и петти семестар задолжително пријавување на испитите за јануарска сесија преку iKnow системот.

повеќе

29 Ноември 2017

Познати добитниците на наградите за истражувачки труд и есеј на распишаниот награден конкурс на УКЛО. Две од првите три награди за студентите од ТФБ. Честитки до Филип Лазоски (прва награда) и Игор Стерјовски (трета награда) за истражувачки трудови. 

повеќе

30 Јануари 2015

Се известуваат студентите на Технички факултет – Битола дека заради новите законски прописи скриптарата нема да работи почнувајќи од 01.02.2015 год.

повеќе

Доц. д-р Васко Стојановски

Assistant Professor Dr Васко Стојановски
Предмети


Основна литература:

Кабинет Локал Дир. телефон Email vasko.stojanovski@uklo.edu.mk Консултации Понеделник 09-11, вторник 11:30-13
Биографија
Васко Стојановски е роден на 19.04.1960 година во с. Ивени - Битола. Основно  образование завршл во ОУ “Коле Канински” Битола. Средното образование го продолжил во ЕМУЦ “Ѓуро Салај” Битола, насока машинство, и учебната 1979/80 година се запишал на Технички факултет во Битола, машински отсек, енергетска насока.

Во 1985 година се здобил со звањето дипломиран машински инженер. Пред дипломирањето, во 1984 година се вработил во МЗТ – Металец Битола, со работни задачи како проектант. Од 1985 год. до 1988 год., работел како Раководител за надворешна монтажа. Кон крајот на 1988 год. се вработил во ЕСМ - РЕК Битола - Рудник “Суводол” како Одговорен инженер за багери, од 1991 год. до 1993 год. - Главен инженер за машинско одржување на Рудник “Суводол”, од 1993 год. до 1998 год. - Раководител на електромашинско одржување на Рудник “Суводол”, од 1999 год. до 2002 год. - Одговорен инженер за челични конструкции и машински мерења, од 2003 год. до 2006 год. - Директор на Рудник “Суводол”. Од 26.11.2008 година се вработил како Асистент од областа на машинството на Техничкиот факултет во Битола, Универзитетот “Св.Климент Охридски” - Битола.

Во учебната 1998/99 година се запишал на постдипломски студии на Машински факултет – Скопје, на Институтот за машински конструкции, механизациони машини и возила. На 04.10.2000 година ја одбранил магистерската работа со наслов “Истражување на стабилноста на ротирачките багери во однос на работните параметри на механизмот за вртење” изработена под менторство на проф. д-р Славе Јакимовски, на Машински факултет Скопје.
    
    М-р Васко Стојановски, дипл.маш.инж. продолжил со научно истражувачка работа, и по негова пријава Наставно-научниот совет на Машинскиoт факултет во Скопје, УКИМ, на 01.04.2006 год., донесе Одлука бр.02-494/2 за формирање на Комисија за утврдување на подобност на темата за изработка на докторска дисертација.

    Докторската дисертација со наслов: ”Развој на напреден систем за оптимирање на носечки конструкции кај автобусите во однос на апсорбираната енергија при превртување” на 22.06.2009 успешно ја одбранил и се стекнал со научно звање доктор по технички науки.

    Согласно објавениот конкурс од страна на Наставно Научниот Совет на Технички факултет Битола за избор на наставник и објавената рецензија од 01.09.2009 год. во Билтенот на Универзитетот „Св.Климент Охридски” Битола на 29.09.2009 год. со Одлука бр.02-636/7 на Наставно Научниот Совет на Технички факултет Битола изврши избор на д-р Васко Стојановски во наставно научно звање Доцент од областите Патен сообраќај и транспорт и Машински конструкции, механизациони машини и возила.  
Трудови и конф.

1.    V. Stojanovski, Upatstvo za rakuvawe i odr`uvawe na Drobili~na postrojka, REK Bitola, Rudnik "Suvodol" 1998;
2.    V. Stojanovski, Upatstvo za rakuvawe i odr`uvawe na Transportnite lenti, REK Bitola, Rudnik "Suvodol" 1998;
3.    V. Stojanovski, Upatstvo za rakuvawe i odr`uvawe na samoodniot transporter BRs 1400, REK Bitola, Rudnik "Suvodol" 1998;
4.    V. Stojanovski, Upatstvo za rakuvawe i odr`uvawe na samoodniot transporter BRs 5500, REK Bitola, Rudnik "Suvodol" 1998;
5.    V. Stojanovski, Upatstvo za rakuvawe i odr`uvawe na samoodniot transporter BRs 1200, REK Bitola, Rudnik "Suvodol" 1998;
6.    V. Stojanovski, Upatstvo za rakuvawe i odr`uvawe na Odlaga~ ZP 6600, REK Bitola, Rudnik "Suvodol" 1998;
7.    V. Stojanovski, Upatstvo za rakuvawe i odr`uvawe na Odlaga~ А2Rs 5500, REK Bitola, Rudnik "Suvodol" 1998;
8.    V. Stojanovski, Upatstvo za rakuvawe i odr`uvawe na kombiniranite rotacioni bageri KRB, REK Bitola, Rudnik "Suvodol" 1998;
9.    V. Stojanovski, Upatstvo za rakuvawe i odr`uvawe na bagerot SRs 2000, REK Bitola, Rudnik "Suvodol" 1998;
10.    V. Stojanovski, Upatstvo za rakuvawe i odr`uvawe na bagerot SRs 1300, REK Bitola, Rudnik "Suvodol" 1998;
11.    V. Stojanovski, Upatstvo za rakuvawe i odr`uvawe na bagerot SRs 630, REK Bitola, Rudnik "Suvodol" 1998;
12.    V. Stojanovski, Upatstvo za rakuvawe i odr`uvawe na bagerot SRs 323, REK Bitola, Rudnik "Suvodol" 1998;
13.    V. Stojanovski, Upatstvo za rakuvawe i odr`uvawe na bagerot KU 300, REK Bitola, Rudnik "Suvodol" 1998;
14.    Mikarovska, V., Stojanovski V., Hristovska E., Istorija na odr`uvaweto na ma{inite za iskop na jalovina i jaglen vo Rudnik  “Suvodol” – Bitola, Istorija na tehnikata vo Makedonija,  Molika 1998;
15.    Mikarovska, V., Stojanovski V., Hristovska E., Teoretska presmetka na otporite na re`ewe i otporot na kopawe na bagerot SRs-630 vo rudnikot “Suvodol” - Bitola, Zbornik na trudovi, Tehni~ki fakultet – Bitola;
16.    Mikarovska, V., Stojanovski V., Hristovska E., Bahtovska, Proverka na stabilnosta na gornata konstrukcija na bagerot SRs-630 pri krajna gorna polo`ban a strelata na rabotnoto trkalo, 6-ti simpozium za teoretska i primeneta mehanika MATAM 1998;
17.    Hristovska E., Mikarovska, V., Stojanovski V., Bahtovska, Ispituvawe na stabilnosta na gornata konstrukcija na bagerot SRs-630 so postaveno novo rabotno trkalo, 6-ti simpozium za teoretska i primeneta mehanika MATAM 1998;
18.    Mikarovska, V.,Sretenova, V., Stojanovski V., Hristovska E., Contamination the surroundin from the exhaust emission of compression ignition engines, MOTAUTO’98, Vito{a, Bugarija 1998;
19.    Hristovska E., Mikarovska, V., Stojanovski V., Directions for disposition the loading of power shaft of working wheel of a rotating dredgers, MOTAUTO’98, Vito{a, Bugarija 1998;
20.    Mikarovska V., Sretenova V., Stojanovski V., Emisija na izduvni gasovi od Dizel motori, sostojba i primena na propisite, SSI’99, R. Makedonija;
21.    Sretenova V., Mikarovska V., Stojanovski V., Emisija na izduvni gasovi od Oto motori, sostojba i mo`nosti za primena na novite propisi, SSI’99, R. Makedonija;
22.    Stojanovski V., Mikarovska V., Sretenova V., Toksi~nost na izduvnata emisija kaj Oto motorite i mo`nosti i na~ini za nejzino namaluvawe,  SSI’99, R. Makedonija;
23.    Mikarovska V., Sretenova V., Stojanovski V., Eksploataciono tehni~ki faktori koi vlijaat vrz kvalitetot na izduvnata emisija kaj Dizel motorite, MOTAUTO’99, Bugarija;
24.    Stojanovski V., Analiza na sistemot za vozewe, nedostatoci i izmeni za podobro rabotewe na bagerot KRB od Deponija, Rudnik “Suvodol”, Seminarska rabota, MF Skopje, juli 1999;
25.    Stojanovski V., Rekonstrukcija na mehanizam za podigawe na konzola so kabina za rakuva~ na bager SRs 630 vo REK, Rudnik Suvodol, Seminarska rabota, MF Skopje, septemvri 1999;
26.    Stojanovski V., Stabilnost na priemno istovarna postrojka – BRs 5500 posle izvr{ena rekonstrukcija, Seminarska rabota, MF Skopje, oktomvri 1999;
27.    Stojanovski V., Proektirawe i presmetka na KRB, Seminarska rabota, MF Skopje,  dekemvri 1999;
28.    Sretenova V., Mikarovska V., Stojanovski V., Otkazi i pri~ini za nivna pojava kaj tovarnite MV MAN 19402, MOTAUTO’99, Bugarija;
29.    Stojanovski V., Merewe naponi na mehanizmot za vrtewe na gornata konstrukcija na KRB vo REK Rudnik Bitola, Seminarska rabota, MF Skopje, april 2000;
30.    Stojanovski V., Presmetka i oblikuvawe na dinami~ko optovareni konstrukcii, Seminarska rabota, MF Skopje, mart 2000;
31.    Микаровска В., Данев С., Стојановски В., Имплементација на регулативата за издувната емисија кај МВ според ECE и EEC прописите, ССИ на РМ, II Меѓународен научно-стручен симпозиум на сообраќајните инженери, Сообраќај и комуникации 2000;
32.    Микаровска В., Стојановски В., Можности за намалување на емисијата на чадни честички во издувната емисија кај Дизел моторите, ЗЕМАК 2000;
33.    Гаврилоски М., Микаровска В., Стојановски В., Напонско деформациона состојба на носачот на механизмот за вртење на горната конструкција и негово влијание на вкупната напонска состојба на КРБ (комбиниран ротационен багер), VII симпозиум за теоретска и применета механика, ДММ 2000;
34.    Стојановски В., Микаровска В., Гаврилоски М., Влијание на положбата на работната стрела врз промената на напонската состојба на горната конструкција на КРБ, VII симпозиум за теоретска и применета механика, ДММ 2000;
35.    Микаровска В., Гаврилоски М., Стојановски В., Влијание на бочната сила на промената на напонската состојба на горната конструкција на КРБ, VII симпозиум за теоретска и применета механика, ДММ 2000;
36.    Jakimovski S., Stojanovski V., Vlijanie na polo`bata na rabotnata strela na promenata na naponskata sostojba na vrtlivata platforma kaj kombiniran rotira~ki bager vo REK – Bitola, Zbornik na trudovi MF Skopje, 2000
37.    Stojanovski V., “Istra`uvawe na stabilnosta na rotira~kite bageri vo odnos na rabotnite parametri na mehanizmot za vrtewe”, magisterski trud, Ma{inski fakultet Skopje, 2000
38.    Микаровска В, Стојановски В., Modern compression ignition engines for automobiles, Зборник на трудови ТФБ;
39.    Стојановски В., Микаровска В., Calculation the critical position in the working file at a combined rotary dredger in REK Bitola, Зборник на трудови ТФБ;
40.    Микаровска В., Стојановски В., Можности за оценка на квалитетот на фрикционите спојки кај моторните возила, Инженери на РМ 2002;
41.    Микаровска В., Стојановски В., Нови технологии кај Ото моторите за намалување на токсичноста на издувната емисија, ЗЕМАК 2002;
42.    Микаровска В., Стојановски В. Нови технологии кај Ото моторите за намалување на токсичноста на издувната емисија, Енергетика Стопанство Екологија Економија 2003; 
43.    Микаровска В., Стојановски В., Technical properly of motor vehicles like prevention of traffic accident, V симпозиум Prevencija saobraćajnih nezgoda na putevima 2000, Novi Sad, 2000;
44.    Микаровска В., Стојановски В., Данев С, Posibility ways for minimize smoking of combustion ignition engines, MOTAUTO 2000, Sofia;
45.    Микаровска В., Стојановски В.,Defects analysys on combustion ignition engines of building machines, MOTAUTO 2000, Sofia;
46.    Микаровска В., Стојановски В., Implementation of the new systems for fuel distribution on the compression ignition engines motor vehicles, MOTAUTO 2001, Varna;
47.    Микаровска В., Стојановски В., The influence of bearer construction’s material of distribution the energy on bus T715, MOTAUTO 2002 Plovdiv;
48.    Микаровска В., Стојановски В., Factors which depend on quality of Otto motors exhaust emission, TRANS & MOTAUTO 2004 Russe;
49.    Stojavovski V., Mikarovska V., Theoretical analysis of bearing construction of bus type T715, MOTAUTO, Bulgaria, 2009;
50.    Mikarovska V., Stojavovski V., Determination the maximum tension of bus construction by specific exploatotion loadings, MOTAUTO, Bulgaria, 2009;
51.    Анѓелевска Б., Микаровска В., Анализа на усогласеноста меѓу легислатива во Република Македонија и Европската легислатива за издувните емисии, Научно списание – Хоризонт, УКЛО Битола, 2009;
52.    Анѓелевска Б., Микаровска В., Препораки во националната стратегија на Република Македонија за редуцирање на загадувањето од патниот сообраќај, Научно списание – Хоризонт, УКЛО Битола, 2009;
53.    Доц.д-р Васко Стојановски, проф.д-р Весна Микаровска, Влијание на квалитетот на материјалот на надградбара на автобусите врз апсорпцијата на енергијата при превртување, ДНУ Битола, 2009;
Др. активности

- Проекти:


- Микаровска, В., Данев С., Стојановски В., Издувна емисија кај Дизел моторите од товарните моторни возила и експлоатационо технички фактори кои влијаат врз нејзиниот квалитет, Главен истражувач во проектот, Министерство за наука на Р. Македонија, 1999 – 2002;


 - Апликации:


1.    Gavriloski G., Kam~evski I., Stojanovski V., Rekonstrukcija na mehanizam za podigawe na konzola so kabina za rakuva~ na bager SRs 630 vo REK, Rudnik Suvodol, FAKOM In`enering, Skopje 1999;
2.    Gavriloski G., Kam~evski I., Stojanovski V., Izve{taj za vr{ewe kontrola i sproveduvawe na tehnologija za monta`a na osovina i membrana na rabotno trkalo za bager SRs 2000, FAKOM Monta`a, Skopje 1999;
3.    Гаврилоски Г., Камчевски И., Стојановски В., Микаровска В., Извештај за вршење контрола и спроведување на технологија за монтажа на осовина и шупливо вратило на работно тркало за багер СРс 1300, ФАКОМ Монтажа, Скопје 2000;
4.    Gavriloski G., Kam~evski I., Stojanovski V., Izve{taj za vr{ewe kontrola i sproveduvawe na tehnologija za sanacija na rabotno trkalo za bager SRs 1300, FAKOM In`enering, Skopje 2001;


- Експертизи за сообраќајни незгоди:1.    Ред. проф. д-р Весна Микаровска, м-р Бети Анѓелевска, дипл. сообр. инж., м-р Васко Стојановски, дипл.маш.инж., Експертиза за сообраќајна незгода, П.бр. 232/01,  Основен Суд Скопје I, Скопје, јануари 2008;
2.    Ред. проф. д-р Весна Микаровска, м-р Бети Анѓелевска, дипл. сообр. инж., м-р Васко Стојановски, дипл.маш.инж., Експертиза за сообраќајна незгода, П.бр. 1221/07,  Основен Суд Битола, Битола, јануари 2008;
3.    Ред. проф. д-р Весна Микаровска, м-р Бети Анѓелевска, дипл. сообр. инж., м-р Васко Стојановски, дипл.маш.инж., Експертиза за сообраќајна незгода, П.бр. 1466/07,  Основен Суд Битола, Битола, март 2008;
4.    Ред. проф. д-р Весна Микаровска, м-р Бети Анѓелевска, дипл. сообр. инж., м-р Васко Стојановски, дипл.маш.инж., Експертиза за сообраќајна незгода, П.бр. 2591/04,  Основен суд Скопје II, Скопје, мај 2008;
5.    Ред. проф. д-р Весна Микаровска, м-р Бети Анѓелевска, дипл. сообр. инж., м-р Васко Стојановски, дипл.маш.инж., Експертиза за сообраќајна незгода, П.бр. 6795/07,  Основен суд Скопје II, Скопје, јуни 2008;
6.    Ред. проф. д-р Весна Микаровска, м-р Бети Анѓелевска, дипл. сообр. инж., м-р Васко Стојановски, дипл.маш.инж., Експертиза за сообраќајна незгода, П.бр. 6776/07,  Основен суд Скопје II, Скопје, ноември 2008;
7.    Ред. проф. д-р Весна Микаровска, м-р Бети Анѓелевска, дипл. сообр. инж., м-р Васко Стојановски, дипл.маш.инж., Експертиза за сообраќајна незгода, П.бр. 2857/07,  Основен суд Скопје II, Скопје, ноември 2008;
8.    Ред. проф. д-р Весна Микаровска, м-р Бети Анѓелевска, дипл. сообр. инж., м-р Васко Стојановски, дипл.маш.инж., Експертиза за сообраќајна незгода, П.бр. 8919/07,  Основен суд Скопје II, Скопје, декември 2008;
9.    Ред. проф. д-р Весна Микаровска, м-р Бети Анѓелевска, дипл. сообр. инж., м-р Васко Стојановски, дипл.маш.инж., Експертиза за сообраќајна незгода, ХХ.К.бр. 2611/07,  Основен суд Скопје I, Скопје, февруари 2009;
10.    Ред. проф. д-р Весна Микаровска, м-р Бети Анѓелевска, дипл. сообр. инж., м-р Васко Стојановски, дипл.маш.инж., Експертиза за сообраќајна незгода, П.бр. 1755/07,  Основен суд Битола, март 2009;
11.    Ред. проф. д-р Весна Микаровска, м-р Бети Анѓелевска, дипл. сообр. инж., м-р Васко Стојановски, дипл.маш.инж., Експертиза за сообраќајна незгода, П.бр. 664/08,  Основен суд Куманово, април 2009;
12.    Ред. проф. д-р Весна Микаровска, м-р Бети Анѓелевска, дипл. сообр. инж., м-р Васко Стојановски, дипл.маш.инж., Експертиза за сообраќајна незгода, П.бр. 1150/06,  Основен суд Охрид, мај 2009;
13.    Ред. проф. д-р Весна Микаровска, м-р Бети Анѓелевска, дипл. сообр. инж., м-р Васко Стојановски, дипл.маш.инж., Експертиза за сообраќајна незгода, П.бр. 5132/07,  Основен суд Скопје II, Скопје, мај 2009;
14.    Ред. проф. д-р Весна Микаровска, м-р Бети Анѓелевска, дипл. сообр. инж., м-р Васко Стојановски, дипл.маш.инж., Експертиза за сообраќајна незгода, П.бр. 1677/06,  Основен суд Скопје II, Скопје, јуни 2009;
15.    Ред. проф. д-р Весна Микаровска, м-р Бети Анѓелевска, дипл. сообр. инж., м-р Васко Стојановски, дипл.маш.инж., Експертиза за сообраќајна незгода, П.бр. 2689/07,  Основен суд Скопје II, Скопје, август 2009;
16.    Ред. проф. д-р Весна Микаровска, м-р Бети Анѓелевска, дипл. сообр. инж., м-р Васко Стојановски, дипл.маш.инж., Експертиза за сообраќајна незгода, П.бр. 1567/08,  Основен суд Битола, мај 2009;
17.    Ред. проф. д-р Весна Микаровска, доц. д-р Васко Стојановски, дипл.маш.инж., м-р Бети Анѓелевска, дипл. сообр. инж., Експертиза за сообраќајна незгода, П.бр. 1181/07,  Основен суд Велес, октомври 2009;
18.    Ред. проф. д-р Весна Микаровска, доц. д-р Васко Стојановски, дипл.маш.инж., м-р Бети Анѓелевска, дипл. сообр. инж., Експертиза за сообраќајна незгода, П.бр. 75/08,  Основен суд Неготино, декември 2009;
19.    Ред. проф. д-р Весна Микаровска, доц. д-р Васко Стојановски, дипл.маш.инж., Експертиза за фалсификување на идентификационен број на моторно возило, Ки.бр. 30/09,  Основен суд Кавадарци, декември 2009;
20.    Ред. проф. д-р Весна Микаровска, доц. д-р Васко Стојановски, дипл.маш.инж., Експертиза за фалсификување на идентификационен број на моторно возило, Ки.бр. 31/09,  Основен суд Кавадарци, декември 2009;
21.    Ред. проф. д-р Весна Микаровска, доц. д-р Васко Стојановски, дипл.маш.инж., м-р Бети Анѓелевска, дипл. сообр. инж., Експертиза за сообраќајна незгода, П.бр. 917/06-I,  Основен суд Струга, јануари 2010;
22.    Ред. проф. д-р Весна Микаровска, доц. д-р Васко Стојановски, дипл.маш.инж., м-р Бети Анѓелевска, дипл. сообр. инж., Експертиза за сообраќајна незгода, VIII П-2062/08,  Основен суд Скопје II, Скопје, април 2010;
23.    Ред. проф. д-р Весна Микаровска, доц. д-р Васко Стојановски, дипл.маш.инж., Експертиза за фалсификување на идентификационен број на моторно возило, Ки.бр. 32/09,  Основен суд Кавадарци, мај 2010;
24.    Ред. проф. д-р Весна Микаровска, доц. д-р Васко Стојановски, дипл.маш.инж., Експертиза за фалсификување на идентификационен број на моторно возило, Ки.бр. 22/09,  Основен суд Кавадарци, мај 2010;
25.    Ред. проф. д-р Весна Микаровска, доц. д-р Васко Стојановски, дипл.маш.инж., м-р Бети Анѓелевска, дипл. сообр. инж., Експертиза за сообраќајна незгода, XXXII П.бр. 3070/09,  Основен суд Скопје II, Скопје, јуни 2010;
26.    Ред. проф. д-р Весна Микаровска, доц. д-р Васко Стојановски, дипл.маш.инж., м-р Бети Анѓелевска, дипл. сообр. инж., Експертиза за сообраќајна незгода, 34 П- 569/10,  Основен суд Скопје II, Скопје, јули 2010;
27.    Ред. проф. д-р Весна Микаровска, доц. д-р Васко Стојановски, дипл.маш.инж., м-р Бети Анѓелевска, дипл. сообр. инж., Експертиза за сообраќајна незгода, XXIII П.бр. 2120/08,  Основен суд Скопје II, Скопје, јули 2010;
28.    Ред. проф. д-р Весна Aнгелевска, доц. д-р Васко Стојановски, дипл.маш.инж., Експертиза за фалсификување на идентификационен број на моторно возило, Ки.бр. 5/10,  Основен суд Кавадарци, октомври 2010;