Проф. д-р Љупчо Трпезановски

Редовен Професор

Консултации Понеделник од 9:30 до 11:30; вторник од 12:30 до 13:00; четврток од 9:30 до 11:30.

Редовни професори
  • Анализа на електроенергетски системи
  • Пренос на електрична енергија
  • Дистрибутивни електроенергетски системи
  • Заштита на електроенергетски системи
  • Компјутерски методи за анализа на електроенергетски системи
  • Алгоритми за управување на дистрибутивни EEС