Проф. д-р Никола Крстановски

Редовен Професор

Редовни професори
  • Јавен гратски патнички превоз
  • Планирање на јавен градски превоз
  • Урбани транспортни системи
  • Организација на ЈГП
  • Современи технологии во ЈГП
  • Превоз на патници