Проф. д-р Игор Андреевски

Редовен Професор

Редовни професори

Контакт:

Универзитет Св.Климент Охридски Битола
Технички Факултет Битола
Македонска фаланга 37, 7000 Битола, Р. Македонија
Teл.: 389 75 295 820

Електронска пошта: igor.andreevski@uklo.edu.mk

Роден во Битола, Април 28, 1975, Р. Македонија.

Научни области од интерес

Термодинамика и Термотехника, Енергетика и процесно машинство, Одржлив енергетски развој и системи, Необновлива и обновлива енергетика, Нуклеарни реактори, Загадување и заштита на животната средина, Машински материјали и испитување на материјалите.

Степени на академски титули

Доктор на технички науки

 • Јули 2008, Универзитет Св.Климент Охридски, Битола, Р.Македонија
 • Наслов на тезата: Примена на инверзната постапка за развој и верификација на дисперзионите модели
 • Ментор: Академик  Г. Каневче

Магистер на технички науки 

 • Декември 2002, Универзитет Св.Климент Охридски, Битола, Р.Македонија
 • Наслов на тезата: Моделирање на планетарниот граничен слој и дисперзијата на  полутантите при мали брзини на ветерот
 • Ментор: Академик  Г. Каневче

Дипломиран машински инженер 

 • Јули 1998, Универзитет Св.Климент Охридски, Битола, Р.Македонија
 • Наслов на тезата: Хидраулична анализа и техничко решение за обезбедување потребен проток на циркулациона разладна вода на блоковите  I, II и III  во РЕК “Битола” – Битола
 • Ментор: Ред. Проф. д-р С. Пановски

Работни позиции

Септември 2022 – до сега – Продекан за финансии – Технички Факултет, Универзитет Св.Климент Охридски, Битола, Р.Македонија

Јуни 2018 – Редовен Професор – Технички Факултет, Универзитет Св.Климент Охридски, Битола, Р.Македонија

Јуни 2013 – Јуни 2018 – Вонреден Професор – Технички Факултет, Универзитет Св.Климент Охридски, Битола, Р.Македонија

Ноември 2008 – Јуни 2013- Доцент – Технички Факултет, Универзитет Св.Климент Охридски, Битола, Р.Македонија

Септември 1998 – Ноември 2008 – Асистент – Технички Факултет, Универзитет Св.Климент Охридски, Битола, Р.Македонија

 

 Предмети 

Прв цклус на студии: Термодинамика; Применета термодинамика; Одржлив енергетски развој; Одржливи енергетски системи; Нуклеарни реактори;Технологија на материјали.

Втор циклус на студии: Одбрани поглавја од Термодинамика; Проценка на влијанието врз животната средина.

Трет циклус на студии: Посебни поглавја од пренос на топлина и маса; Енергетика во процесната техника.

 

Книги
 

– Автор на рецензирана збирка задачи:

Игор Б. Андреевски: “Збирка со решени задачи по Термодинамика и миниприрачник со формули, податоци и графикони”, ISBN 978-9989-786-88-4, COBISS.MK-ID 95263754, CIP – Каталогизација во публикација Национална и универзитетска библиотека “Св. Климент Охридски”, Скопје , 536(075)(075.8),Технички Факултет – Битола, Универзитет “Св.Климент Охридски”- Битола, Битола, 2014.

– Aвтор на интерна-скрипта предавања по предметот “Технологија на леење и заварување”, Технички Факултет – Битола, Универзитет “Св.Климент Охридски”- Битола, Битола, 2010.

– Aвтор на интерна-скрипта предавања по предметот “Технологија на термичка обработка”, Технички Факултет – Битола, Универзитет “Св.Климент Охридски”- Битола, Битола, 2010.

– Коавтор на с интерна-крипта предавања по предметот “Технологија на материјалите”, Технички Факултет – Битола, Универзитет “Св.Климент Охридски”- Битола, Битола, 2002.

– Вежби по предметите “Термодинамика 1”, “Термодинамика 2”, “Пренос на топлина”, “Нуклеарни реактори”, “Одржливи енергетски системи”, “CAD/CAM Апликации”.

Престои

СТУДИСКИ ПРЕТСТОИ

– ICAMES, Универзитет Босфор, Мај 2005, Истанбул, Турција.

– Tехнички Универзитет Виена, , Октомври 2012, Виена, Австрија.

СТИПЕНДИИ

– Стипендист на Швајцарската фондација, World Federation of Scientists (National scholarship programme) за 2007 година.

СПИСОК НА ОБЈАВЕНИ СТРУЧНИ И НАУЧНИ ТРУДОВИ 

 • Едукативни трудови (Изработени во текот на постдипломските студии) 
[1] Андреевски Игор – “Како се пишуваат и објавуваат инжинерски трудови и извештаи”, Семинарска работа, Битола, 1999

[2] Андреевски Игор – “Примена на софтверски програми во научно-истражувачката работа”, Семинарска работа, Битола, 1999

[3] Андреевски Игор – “Влијание на стабилноста на атмосферата врз дисперзијата на полутантот ЅО2 од ТЕ “Битола””, Семинарска работа, Битола,1999

[4] Андреевски Игор – “Примена на математичко моделирање и програмата Ехсеl во моделирање на процес на транспорт на топлина”, Семинарска работа, Битола,1999

[5] Андреевски Игор – “Нумерички методи применети во процесот на топлинска кондукција”, Семинарска работа, Битола, 2000

[6] Андреевски Игор – “Моделирање на емисијата и параметрите на излезните чадни гасови од котловските постројки “, Семинарска работа, Битола, 2000

[7] Андреевски Игор – “Моделирање на транспортот на маса од полутанти во Gauss-овите дисперзиони модели”, Семинарска работа, Битола, 2000

[8] Андреевски Игор – “Загадување и загаденост на воздухот во околината на РЕК Битола, потенцијални ризици по човековата околина”, Семинарска работа, Битола, 2001

 • Научно – стручни трудови  
[1] Ѓ. Тромбев, Г. Каневче, А. Маркоски, И. Андреевски“Ekološki aspekti proizvodnje šečera”, XIII Конгрес о опреми у процесној индустрији, Процесинг ’99, СМЕИТС, Београд, Србија, Октомври, 1999.

[2] И. Андреевски , Љ. Каневче, А. Маркоски: “Анализа на состојбата на атмосферата во околината на РЕК “Битола” и можните рефлексии врз расејувањето на полутантите”, I Стручно советување на ЈП ЕСМ, Битола, Декември, 1999.

[3] Ѓ. Тромбев, И. Андреевски“Отпадни материи од ТЕ ложени со јаглен”, I Стручно советување на ЈП ЕСМ, Битола, Декември, 1999.

[4] Ѓ. Тромбев, Г. Каневче, М. Дуковски, И. Андреевски“Otprašivanje i ventilacija kod pogona prerade morske soli” , XIV Конгрес о опреми у процесној индустрији, Процесинг 2000, СМЕИТС, Београд, Србија, Јуни, 2000.

[5] Атена Андреевска, Игор Андреевски“Дефинирање на дисперзен состав на разбризгани водени капки” Меѓународно советување “Когенеративни и топлификациони системи во урбани средини и индустрија ЗЕМАК, Охрид, Октомври, 2000.

[6] Ѓ. Тромбев, Г. Каневче, А. Маркоски, И. Андреевски“Uticaj dopunskog raspada i isparivanja vodenih kapi na procese pročiščavanja gasova u venturi kanalu”, XV Конгрес о опреми у процесној индустрији, Процесинг ’01, СМЕИТС, Београд, Србија, 2001.

[7] Тромбев Ѓ. В., Стефановска Ц. Б., Андреевски И. Б.“Влијание     на   брзината   на   гасот  врз одвивањето  на процесите  во   вентури канал кај скраберска постројка”, Симпозиум ДТРМ, Охрид, 2001.

[8] Тромбев Ѓ., Стефановска Ц., Андреевски И.: “Влијание на коефициентот на оросување врз одвивањето на процесите во Вентури канал кај скраберска постројка”, Осмо советување ДТРМ, 2001.

[9] Игор Андреевски, Глигор Каневче, Љубица Каневче, Александар Маркоски: “Моделирање  на дисперзијата на  полутантите при мали брзини на ветерот”, Меѓународно советување 4Е – “Енергетика, Ефикасност, Екологија, Економија”, ЗЕМАК, Струга, Октомври, 2002.

[10] Игор Андреевски“Моделирање на планетарниот граничен слој и дисперзијата на  полутантите при мали брзини на ветерот “,Магистерски труд, Технички Факултет – Битола, Битола, Декември, 2002.

[11] Nusev S., Temeljkovski D., Andreevski I.“Tekcast tehnologiji za centrifugalno livenje”, Bihac, BiH, 2005 god.

[12] I. Аndreevski, G. Каnеvce, Lj. Каnеvce, А. Маrkoski, G. Тrombev: “Dispersion models verification options”, XIX Congress about processing equipment and industry, Procesing 2006, SMEITS, Belgrade, June 14-16, 2006.

[13] Андреевски И., Каневче Г., Каневче Љ.: “Опции за верификација на резултатите од регулаторниот дисперзионен модел МАДАМ”, Интернационален Симпозиум “Енергетика 2006”, ЗЕМАК 2006, Охрид, Октомври 05-07, 2006.

[14] I. Аndreevski: “Air pollution modeling – possibilities and challenges”, Presentation of “environmental activities” of  Faculty of Technical Sciences in the frame of Interreg III project “Development of knowledge network of educational and research Institutes active in environmental issues for the development of a common cooperation framework, for the harmonization with EU legislation and know-how transfer”, Bitola, R. Macedonia, February 15, 2007.

[15] G. Каnеvce, Lj. Каnеvce, I. Аndreevski, G. Dulikravich: “Inverse approaches in improvement of air pollution plume dispersion models for regulatory applications”, Inverse Problems, Design and Optimization Symposium, Miami, Florida,U.S.A., April 16-18, 2007.

[16] I. Аndreevski: “Model MADAM recent improvements and inverse concept implementation”, Emission Control Technologies – Air pollution control and prevention Workshop, Thessalonica, Greece, May 14-16, 2007.

[17] Nusev S., Andreevski I.“Primena savremene kompjuterske tehnologije u procesu simulacije livljenja ubrizgavanjem plastičnih materijala”, 8-mi Naučno stručni skup DEMI2007, Banja Luka, BiH, Maj 25-26, 2007.

[18] I. Аndreevski, G. Каnеvce, Lj. Каnеvce: “Refleksija korekcije određenih algoritama disperzionog modela madam na presmetane prizemne koncentracije polutanata”, 8-mi Naučno stručni skup DEMI07, Banja Luka, BiH, Maj 25-26, 2007. 

[19] Nusev S., Andreevski I.“Plastic material inject molding simulation using software package “moldflow””, XX Congress about processing equipment and industry, Procesing 2007, SMEITS, Belgrade, June 13-15, 2007.

[20] I. Аndreevski, G. Каnеvce, Lj. Каnеvce: “Influence of atmospheric stability definition over the pollutants dispersion calculations”, XX Congress about processing equipment and industry, Procesing 2007, SMEITS, Belgrade, Serbia, June 13-15, 2007.

[21] S. Nusev, I. Аndreevski, D. Temeljkovski: “Modern technology application in electro industry parts production”, XLIII International Scientific Conference on Information, Communication and Energy System and Technologies, ICEST 2008, Faculty of Electronic Engineering, Nis, Serbia, June 25-27, 2008.

[22] Игор Андреевски: “Примена на инверзната постапка за развој и верификација на дисперзионите модели”, Докторска дисертација, Технички Факултет, Битола, Јули 2008.

[23] Андреевски И., Неделков Г.,Сливоски О.: “Биобрикетот како алтернативен енергенс на мазутот во системите за топлифицирање”, Интернационален Симпозиум “Енергетика 2008”, ЗЕМАК 2008, Охрид, Октомври 09-11, 2008.

[24] Andreevski I., Nedelkov G., Slivoski O.: “Comparative analysis of housing objects heating energy supplies using two different energy sources”, International congress and exhibition on heating, refrigeration and air-conditioning (HVAC&R), SMEITS, Belgrade, December 03-05, 2008.

[25] C. Dimitrieska, I. Аndreevski, G. Trombev: “Utvrđivanje stanja i merenja parametara gasa co2 na izvorima i trasama fabrike za mineralnu vodu i co2 lozar-pelisterka”, 9-ta Međunarodna konferencija o dostignućima Elektrotehnike, Mašinstva i Informatike, Banjaluka, BiH, 28. i 29. Maj 2009.

[26] S. Nusev, I. Аndreevski“Konstrukcija alata za ubrizgavanje tankozidnih polimernih proizvoda primenom suvremenih kompjuterskih metoda”, 9-ta Međunarodna konferencija o dostignućima Elektrotehnike, Mašinstva i Informatike, Banjaluka, BiH, 28. i 29. Maj 2009.

[27] I. Аndreevski“Biogoriva kao supstitut naftenih derivata kod sistemima centralnog grijanja”, 9-ta Međunarodna konferencija o dostignućima Elektrotehnike, Mašinstva i Informatike, Banjaluka, BiH, 28. i 29. Maj 2009.

[28] I. Аndreevski, C. Dimitrieska, G. Trombev, R. Ristovski, O. Slivoski: “Rational state and meassuring of CO2 parametars of sources and pipe routes of factory for mineral water and CO2  Lozar-Pelisterka”, XXII Congress about processing equipment and industry, Procesing 2009, SMEITS, Belgrade, Serbia, June 10-12, 2009.

[29] Kanevce G., Kanevce Lj., Аndreevski I.“Macedonian Coal – Impact of Thermal Power Plants on the Environment”, Regional Energy Business Forum, Tehnoma 2009, Skopje, October 13-14, 2009.

[30] Andreevski I., Kanevce G. and Kanevce Lj.: “Leverberg-Marquard method for inverse estimations in dispersion modeling”. Proceeding of the 13th International Conference on Harmonisation within Atmospheric Dispersion Modelling for Regulatory Purpose in Paris, pp.934-938, France, June 1-4, 2010.

[31] Andreevski I., Kanevce G. and Markoski A.: “Dispersion models result’s improvements using inverse approach”. Proceeding of the 13th International Conference on Harmonisation within Atmospheric Dispersion Modelling for Regulatory Purpose in Paris, pp.977-981, France, June 1-4, 2010.

[32] Андреевски И.“Преглед и анализа на експериментални податоци за изведување на нумерички симулации кај дисперзионите модели”, Меѓународно советување “Енергетика 2010”, ЗЕМАК, Охрид, Октомври 07-09, 2010.

[33] Андреевски И., Каневче Г., Каневче Љ.: “Основни услови за примена на инверзни процедури во моделирањето на дисперзијата”, Меѓународно советување “Енергетика 2010”, ЗЕМАК, Охрид, Октомври 07-09, 2010.

[34] Ставрева С., Серафимов М., Андреевски И.“Влијанието на дистрибуцијата на воздухот врз енергетската ефикасност на Dataцентрите”, Меѓународно советување “Енергетика 2010”, ЗЕМАК, Охрид, Октомври 07-09, 2010.

[35] Неделков Г., Андреевски И., Сливоски О., Ставрева С. “Инстантен загревач на санитарна топла вода поврзан со централен систем за греење како мерка за зголемена енергетска ефикасност “, Меѓународно советување “Енергетика 2010”, ЗЕМАК, Охрид, Октомври 07-09, 2010.

[36] Igor Andreevski, Gligor Kanevce, Ljubica Kanevce: “Matematički disperzijski modeli – mogućnosti i uvjeti za primenu inverznih proračuna”. 9. Međunarodno znanstveno-stručno savjetovanje ‘Energetska i procesna postrojenja’, Dubrovnik, Hrvatska, 29.09-01.10, 2010.

[37] Аndreevski I., Kanevce G., Kanevce Lj., Markoski A., Stavreva S.: “Development and application of regulatory dispersion model for air pollution assessment”, 10th Anniversary International conference on accomplishments in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology DEMI2011, Banja Luka, BiH, May 26-28, 2011.

[38] Stavreva S., Serafimov M., Аndreevski I.“Reducing consumption of energy of data centers”, 10th Anniversary International conference on accomplishments in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology DEMI2011, Banja Luka, BiH, May 26-28, 2011.

[39] I. Аndreevski, G. Kanevce, Lj. Kanevce, A. Markoski, S. Stavreva: “Pollutants dipersion modeling using classical and modified Gaussian models”, 15th Symposium on Termal Science and Engineering of Serbia, Sokobanja, Serbia, October 18-21, 2011.

[40] S. Stavreva, M. Serafimov, I. Аndreevski“Application of liquid cooling in datacom equipment”, 15th Symposium on Termal Science and Engineering of Serbia, Sokobanja, Serbia, October 18-21, 2011.

[41] Глигор Каневче, Љубица Каневче, Игор Андреевски: “Eнергетскиот сектор во Република Македонија – состојби, потреби и можности”, Зборник на трудови на ТФБ, Технички факултет-Битола, Универзитет “Св.Климент Охридски”-Битола, Битола, Октомври, 2011.

[42] Игор Андреевски, Глигор Каневче, Љубица Каневче: “Инверзни прeсметки – примена при моделирањето на аерозагадувањето”, Зборник на трудови на ТФБ, Технички факултет-Битола, Универзитет “Св.Климент Охридски”-Битола, Битола, Октомври, 2011.

[43] I. Аndreevski, D. Milosevski, C. Dimitrieska, A. Andreevska, S. Stavreva: “Temperature distribution in steel reinforced concrete beam under fire conditions”, XXV Congress about processing equipment and industry, Procesing 2012, SMEITS, Belgrade, Serbia, June 7-8, 2012.

[44] S. Stavreva, M. Serafimov, I. Аndreevski Analysis of airflow in a DATA center“, XXV Congress about processing equipment and industry, Procesing 2012, SMEITS, Belgrade, Serbia, June 7-8, 2012.

[45] С. Ставрева, М. Серафимов, И. Андреевски“Примена на CFD за анализа на струење на воздух во DATA центар”, Меѓународно советување “Енергетика 2012”, ЗЕМАК, Охрид, Октомври 04-06, 2012.

[46] Игор Андреевски, Даниел Милошевски: “ Тeмпературска распределба кај бетонски носач во услови на пожар ”, Зборник на трудови на ТФБ, Технички факултет-Битола, Универзитет “Св.Климент Охридски”-Битола, Битола, Октомври, 2012.

[47] Nusev S, Andreevski I., et all: “Modeling and analysis of open mechanical crank press static characteristics”, 11th International scientific conference – Advanced production technologies MMA 2012, Novi Sad, Serbia, 2012.

[48] S. Stavreva, M. Serafimov, I. Аndreevski, C. Dimitrieska: “Use of CFD analyses to achive energy efficient data center”, 11th Anniversary International conference on accomplishments in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology DEMI2013, Banja Luka, BiH, May 30 – June 01, 2013.

[49] Kire Popovski, Stojance Nusev, Igor Andreevski“Ringtype water supply networks”, 11th Anniversary International conference on accomplishments in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology DEMI2013, Banja Luka, BiH, May 30 – June 01, 2013.

[50] Аndreevski Igor, Kanevce Gligor, Kanevce Ljubica, Stavreva Sevde, Popovski Kire: “Inverse estimations application in the field of dispersion modeling”, 11th Anniversary International conference on accomplishments in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology DEMI2013, Banja Luka, BiH, May 30 – June 01, 2013.

[51] Igor Andreevski, Gligor Kanevče, Ljubica Kanevče, Atena Andreevska, Sevde Stavreva: “Introducing inverse approach in dispersion modeling”, XXVI Congress about processing equipment and industry, Procesing 2013, SMEITS, Belgrade, Serbia, June 6-7, 2013.

[52] Игор Андреевски, Глигор Каневче, Љубица Каневче: “Верификација на резултатите од дисперзионите модели – примена кај моделот МАДАМ”, Зборник на трудови на ТФБ, Технички факултет-Битола, Универзитет “Св.Климент Охридски”-Битола, Битола, Октомври, 2013.

[53] K. Popovski, I. Аndreevski“Heat exchangers comparation”, 16th Symposium on Termal Science and Engineering of Serbia, Sokobanja, Serbia, October 22-25, 2013.

[54] Игор Андреевски, Севде Ставрева: “Одредување на емисиите на COкако последица на потрошувачката на енергија во објектите ”, Зборник на трудови на ТФБ, Технички факултет-Битола, Универзитет “Св.Климент Охридски”-Битола, Битола, Април, 2014.

[55] V. Mitrevski, T. Geramitcioski, G. Trombev, V. Mijakovski, I. Andreevski: “Blower door test – Measurement protocol”, International Conference on Buildings Energy Efficiency and Renewable Energy Sources 2014, 1-3 June 2014, Kozani, Greece.

[56] I. Andreevski, G. Trombev, V. Mitrevski, V. Mijakovski, T. Geramitoski: “Energy Management System and Substitution of Fuels and Energy Sources in Public Buildings”, International Conference on Buildings Energy Efficiency and Renewable Energy Sources 2014, 1-3 June 2014, Kozani, Greece.

[57] T. Geramitoski, G. Trombev, V. Mitrevski, V. Mijakovski, I. Andreevski:  “Implementation the tasks of the Renewable Energy Directive 2009/28/EC in EU Members and the former Yugoslav Republic of Macedonia as a country-candidate”, International Conference on Buildings Energy Efficiency and Renewable Energy Sources 2014, 1-3 June 2014, Kozani, Greece.

[58] И. Андреевски“Енергетски потреби и мерки за зголемување на енергетската ефикасност на објектите преку намалување на потрошувачката на енергија”, Национална конференција за енергетска ефикасност кај зградите, 10-11 Јуни, Битола, 2014.

[59] Андреевски И., Ставрева С.: “Основни аспекти на систематското управување со енергијата”, Меѓународно советување “Енергетика 2014”, ЗЕМАК, Охрид, Октомври 16-18, 2014.

[60] I. Andreevski, V. Mitrevski, V. Mijakovski: “Buildings energy consumption and related CO2 emissions”, IV International Conference Indutrial engineering and environmental protection (IIZS 2014), 15th October 2014, Zrenjanin, Serbia.

[61] I. Andreevski, G. Kanevce, Lj. Kanevce, S. Stavreva: “Dispersion model for regulatory purposes: Development and evaluation”,International Journal of Mechanical Engineering and Automation, Volume 2, Number 1, 2015, pp.47-53.

[62] Cvete Dimitrieska, Igor Andreevski, Sanja P. Vasilevska, Sevde Stavreva: “Numerical solution of mathematical model for fluid flow and heat transfer processes in plate exchanger base on streamline – vortex method”, 12th Anniversary International conference on accomplishments in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology DEMI2015, Banja Luka, BiH, May 29 – 30, 2015.

[63] Sevde Stavreva, Cvete Dimitrieska, Igor Andreevski, Sanja P. Vasilevska, Elizabeta Hristovska: “Improving energy efficiency of data centres”, 12th Anniversary International conference on accomplishments in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology DEMI2015, Banja Luka, BiH, May 29 – 30, 2015.

[64] Игор Андреевски, Севде Ставрева: “Основни аспекти на систематското управување со енергијата”, Енергетика – Меѓународно научно-стручно списание, Бр.23-98/23-99, Јуни/Јули, 2015, стр.35-37,48,49.

[65] Игор Андреевски, Кире Поповски, Игор Поповски: “Математички модел како основа за изработка на компјутерски софтвер за дефинирање на температурно поле на ребро кај топлиноизменувачите”, Зборник на трудови на ТФБ, Технички факултет-Битола, Универзитет “Св.Климент Охридски”-Битола, Битола, Октомври, 2015.

[66] Lutovska, M., Mitrevski, V., Geramitcioski, T., Mijakovski, V., Andreevski, I., 2016, “Water activity vs. equlibrium moisture content”, Journal of Agriculture Science and Technology, 20 (2), pp. 69-72.

[67] Dimitrieska C., Andreevski I., Stavreva S., Krasniqi G.: “Integral Mathematical Model for Venturi Apparatus Integrated with Plate Heat Exchanger”, International Journal of Scientific & Engineering Research, Volume 7, Issue 5, May-2016 ISSN 2229-5518: 1686 – 1689.

[68] Stavreva S., Dimitrieska C., Hristovska E., Andreevski I.: “Study of a data center and creation of its numerical model”, International Journal of Scientific & Engineering Research, Volume 7, Issue 12, December – 2016 ISSN 2229-5518: 1156 – 1160.

[69] Lokaj-Qerimi D., Dimitrieska C., Andreevski I., Popovska-Vasilevska S. : “Process System Engineering and Sustainability”, International Journal of Scientific & Engineering Research, Volume 8, Issue 1, January-2017, ISSN 2229-5518, pp 1107 – 1111.

[70] Krasniqi G., Dimitrieska C., Muriqi A., Andreevski I., Stavreva S.: “Wind Turbines Potential Energy Production in three Locations of Kosovo and its Impact on the Environment”, International Journal of Scientific & Engineering Research, Volume 8, Issue 1, January-2017, ISSN 2229-5518, 1347-1349.

[71] Oliver Slivoski, Igor Andreevski, Stojance Nusev, Dragan Temeljkovski, Vitomir Stojanovski: “Analysis and Comparison Exhaust Gas Emissions of Pellet Boiler while Working into Three Different Types of Pellets”, TEMEL International Journal, Volume 1, Issue 1, May 2017, ISSN 2545-4390, pp. 33-40.

[72] Krasniqi G., Dimitrieska C., Andreevski I., Stavreva S., Krasniqi K.: “Average wind velocity, direction and distribution in six regions of Kosovo”, TEMEL International Journal, Volume 1, Issue 2, October 2017, ISSN 2545-4390, pp. 34-39.

[73] Andreevski I., Mitrevski V., Stavreva S., Dimitrieska C., Slivoski O.: “Energy Management System (EnMS) – Case of Energy Source Substitution in Primary School Building”, 18th Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia, October 17 – 20, 2017, Sokobanja, Serbia.

[74] Stavreva S., Serafimov M., Andreevski I.: “Analiza strujanja vazduha u data centru”,  Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, v. 25, n. 1, apr. 2017.

[75] M. Atanasovski, M. Kostov, B. Arapinoski and I. Andreevski: “Correlation between Power System Load and Air Temperature in Republic of Macedonia”, 53rd Int. Scientific Conf. on Information Communication and Energy Systems and Technologies, pp. 213-216, 28-30 Junе. 2018, Sozopol, Bulgaria.

[76] Oliver Slivoski, Stojance Nusev, Dragan Temeljkovski, I. Andreevski: “Increasing lifetime of the die for straw pellets by changing existing design”, 4th International conference Mechanical engineering in XXI century, Faculty of Mechanical engineering in Nis, April 19-20, 2018.

[77] Andreevski Igor, Nedelkov Goran, Slivoski Oliver: “Comparative analysis of residential buildings heating energy supply using two different energy sources”, International congress KGH procedings, [S.l.], v. 39, n. 1, p. 442-448, july 2019.

[78] Oliver Slivoski, I. Andreevski, G. Kozarov, S. Stavreva: “Public water supply as an alternative energy”, 27th Interrnational Conference EcoTER Proceedings, 18-21 June, 2019, University of Belgrade, Technical Faculty in Bor, p.p.485-490.

[79] Angelevska Beti, Atanasovski Metodija, Andreevski Igor, Arapinoski Blagoj: “Real-time urban air pollution monitoring using unmanned aerial vehicles”, International Scientific Journal Innovations, VIII (1). pp. 29-32, 2020. ISSN 2603-3763.

[80] Angelevska Beti, Atanasova Vaska, Andreevski Igor: “Socially sustainable transport in low income countries”,  Horizons International scientific journal, 9. pp. 19-27, 2021. ISSN 1857-9892.

[81] Angelevska Beti, Atanasova Vaska, Andreevski Igor: “Urban Air Quality Guidance Based on Measures Categorization in Road Transport”, Civil Engineering Journal, 7 (2). pp. 253-267, 2021. ISSN 2676-6957.

[82] Angelevska Beti, Atanasova Vaska, Andreevski Igor: “Crowd-sourcing: Citizens as scientists for air pollution monitoring”, 56th International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies (ICEST), Sozopol, Bulgaria, 16-18 June 2021, IEEE, pp.131-134.

[83] Dimovski B., Stavreva S., Dimitrieska C., Andreevski I.: “Proposed Solution for Adaptation of the Block in TPP Bitola using Gas Turbine Combined Cycle”, DOI: 10.18421/TEM Journal  111-19, Vol. 11, No. 1, pages 164-168,  February 2022.

[84] Stavreva S., Hristovska E., Andreevski I., Popovska-Vasilevska S.: “Impact of Covid-19 on Heating, Ventilation and Air-Conditioning Systems”, DOI: 10.18421/TEM Journal  114-17, Vol. 11, Issue 4, pages 1563-1568,  November 2022.

УЧЕСТВО ВО АПЛИКАТИВНИ ПРОЕКТИ


[1] “Еколошко-технолошки проект за АД Ф-ка за шеќер “4ти Ноември” – Битола”, носител: Технички факултет -Битола, во својство на соработник, Битола, 1999.

[2] “Технички и кадровски потенцијали и референци на Техничкиот факултет во Битола во подрачјето на заштита и унапредување на животната средина”, Раководител на проектот: Каневче Г., Извештај, Технички факултет, Универзитет “Св. Климент Охридски”, во својство на соработник,  Битола, март 1999.

[3] “Еколошко-технолошки проект за РЕК Битола”, носител: Технички факултет – Битола, во својство на соработник, Битола, 2000.

[4] “Топлификација на градот Битола”, носител Технички факултет- Битола, во својство на соработник.

[5] “Елаборат за постоечка состојба, Идеен и Главен проект за реконструкција на вреловоден систем – Рудник “Суводол”, Суводол”, носител: Мепринг – Скопје, во својство на проектант, Скопје, 2002.

[6] “Анализа за можни решенија од влијанието на котловските постројки од Ф-ката за шеќер “4ти Ноември” – Битола врз квалитетот на воздухот во околината”, Проект, носител: Технички факултет – Битола, во својство на проектант, Битола, 2002.

[7] “Инвестициони можности во енергетскиот сектор – Компонента 1: Акционен план за снабдување со лигнит на ТЕ Битола”, PHARE Проект, меѓународен Конзорциум на компании (предводен од Exergia (Грција), со учество на CESEN SpA (Италија), Rhein-Ruhr Ingenieur GmbH-RRI (Германија), Данскиот Енергетски Консалтинг A.S., Здружените правни канцеларии на Vassardanis-Verveniotis, CSFTA и Енерго-Систем), во својство на соработник, Скопје, 2003.

[8]  “SOHO Based Employment on International Market of Outsourced Engineering Jobs”, како предавач, финансиран од Европската Агенција за Реконструкција (European Agency for Reconstruction), реализиран во текот на 2004-2005 година, Битола, Р.Македонија

[9] “Обука на ракувачи на котел во ф-ка “Квасара” – Битола ” –  Каневче Г., Андреевски И. и др., Курс и Обука, Битола, Мај 2005.

[10] “Главен проект за изградба на котлара за технолошка пареа и топла вода, инсталации за технолошка пареа во погон за преработка на тутун и греење, ладење и вентилација на административна зграда на фабриката за преработка на тутун “Aliance””, носител: Иванов инженеринг – Битола, во својство на проектант, Битола, 2007.

[11] “Извештај за извршените мерења на состојбата на гас- јагленороден диоксид во фабриката за минерална вода и CО2 – АД “Лозар –Пелистерка”” –  Каневче Г., Тромбев Ѓ., Андреевски И., Димитриеска Ц., Ристевски Р., Скопје, Март 2007.

[12] “Обука на ракувачи на котел во “Лозар – Пелистерка”-AД Скопје” –  Каневче Г., Андреевски И. и др., Курс и Обука, Битола, Февруари 2009.

[13] “Извештај за одредување на протокот на гас – јагленороден диоксид во доводниот цевовод за гас во погонот за втечнување на СО2 во “Лозар – Пелистерка”–AД Скопје” – Каневче Г., Тромбев Ѓ., Андреевски И., Димитриеска Ц., Ристевски Р., Скопје, Мај 2009.

[14] “Oбука и полагање стручен испит за енергетски контролори” –  Технички факултет – Битола, Битола, Март 2014.

[15] “Oбука и полагање стручен испит за енергетски контролори” –  Технички факултет – Битола, Битола, Октомври 2014.

УЧЕСТВО ВО НАУЧНО – ИСТРАЖУВАЧКИ ПРОЕКТИ

 

[1] “Термо-хидраулични аспекти на промивање со вода на загадени високобрзински гасни токови и примена на конструкции”,Технички факултет – Битола, финансиран од Министерствот за наука главен истражувач: доц. д-р Ѓорѓи Тромбев, во својство на соработник-млад истражувач, Битола, 2000.

[2] “Бучава и вибрации во графичката индустрија”, Технички факултет – Битола, финансиран од Министерствот за наука, главен истражувач: вонр. проф. д-р Тале Герамитчиоски, во својство на соработник-млад истражувач, Битола, 2001.

[3] “МАДАМ – Македонски Дисперзионен Атмосферски Модел”, Технички факултет – Битола, финансиран од Министерствот за образование  и наука, главен истражувач: доц. д-р Александар Маркоски, во својство на соработник-млад истражувач, Битола, 2004.

[4] Nusev S., Andreevski I., Bocevska A.: “Investigation and development of dynamical caracteristics for the mechanical presses with the usage of the contemporary elastic supporters”,Scientific- research project financed by the Minisry for Education and Science of the Republic of Macedonia, 2004

[5] “Повеќеканален модуларен вентури апарат интегриран со плочест топлиноразменувач- раководител”, Технички факултет – Битола, финансиран од Министерството за образование  и наука,  главен истражувач: Вонр. Проф. д-р Ѓорѓи Тромбев, во својство на соработник-истражувач, Битола, 2007.

[6] “Results verification and inverse concept in dispersion modeling – application on dispersion model madam”, Истражувачки проект финансиран од страна на World Federation of Scientists national scholarship programme, главен истражувач: Игор Андреевски, 2007.

[7]  Нови капацитети и примени на инверзниот пристап “, Технички факултет – Битола, финансиран од Министерството за образование  и наука,  главен истражувач: Ред. Проф. д-р Љубица Каневче, во својство на соработник-истражувач, Битола, 2012.

УЧЕСТВО ВО РАЗВОЈНО – ИСТРАЖУВАЧКИ ПРОЕКТИ

[1] “Технологија за брзо и ефтино усвојување на производство на леани производи од легури со температури на леење до 5300 С и пластични делови од полиуретани, епоксидни смоли и полиестри”, Главен истражувач: С. Нусев, софинансиран од Министерство за образование и наука на Република Македонија,  И. Андреевски учествуваше како млад истражувач, Битола, 2004/2005.

[2] “Развој на нова конструкција на алати за изработка на капаци за ролни со сопствено заптивање”, Главен истражувач: С. Нусев, софинансиран од Министерство за образование и наука на Република Македонија,  И. Андреевски учествуваше како соработник-истражувач, Битола, 2006/2007.

[3] “Конструкција на алати за вбризгување на тeнкоѕидни полимерни производи со примена  на современи компјутерски методи”, Главен истражувач: С. Нусев, софинансиран од Министерство за образование и наука на Република Македонија,  И. Андреевски учествуваше како соработник-истражувач, Битола, 2007/2008.

 

Други  активности

 

– Ментор на поголем број дипломски и магистерски работи.

– Член во комисија за одбрана на поголем број дипломски и магистерски работи и неколку докторски дисертации.

ЧЛЕНСТВО  

– Здружение на енергетичари на Македонија, ЗЕМАК,

– Комора на овластени архитекти и овластени инженери на Македонија 

  

ОВЛАСТУВАЊА 

–       Овластување А за изработка на проектна документација од машинство

–       Овластување Б за надзорен инженер од машинство

–       Овластување Б за ревизија на проектна документација од машинство

–       Овластување А за изработка на проектна документација од инженерство за животната средина

–       Овластување А за изработка на проектна документација од противпожарна заштита

–       Овластување за енергетски контролор

–       Лиценца за вештачење од областа на машинство

Изработка на елаборати и проекти од областа на:

а) Проекти за греење, ладење, климатизација и вентилација

б) Елаборати за заштита на животната средина

в) Елаборати за заштита од пожари, експлозии и опасни материи

г) План за заштита и спасување од природни и други непогоди изработен врз основа на проценка на загрозеност

д) Вештачење и вешт наод од област машинство