Проф. д-р Наташа Мојсовска

Редовен Професор

Вонредни Професори
  • Електрични мерења
  • Електрични машини II
  • Електромоторни погони