Проф. д-р Методија Атанасовски

Редовен Професор

Консултации: Понеделник: 12.30-14.00 часот; Вторник: 9.00-10.30 часот

Вонредни Професори
  • Анализа на електроенергетски системи
  • Специјали софтверски пакети во електроенергетиката
  • Релејна заштита
  • Проектирање на електроенергетски водови
  • Дистрибутивни системи
  • Пазари на електрична енергија