Проф. д-р Јасмина Буневска – Талевска

Редовен Професор

Консултации Вторник 13:30-15:00; Среда 13:30-15:30

Вонредни Професори
  • Вовед во теоријата на сообраќајните текови
  • Планирање и управување на товарниот транспорт
  • Основи на транспортната логистика
  • Основи на вреднување на патната мрежа
  • Софтверски пакети во теорија на сообраќајни токови
  • Урбана логистика
  • Урбанизам и сообраќај
  • Дизајн на улична инфраструктура