Проф. д-р Гордана Јаневска

Редовен Професор

Консултации понеделник: 11:30 – 13:00; среда: 11:30 – 13:00

Редовни професори
  • Системи на автоматско управување
  • Хидраулика со хидраулични машини
  • Компјутерски управувани машини и процеси
  • Мерење и управување со графички процеси
  • Моделирање и симулација во LabView и Matlab/Simulink
  • II циклус Когенеративни термоенергетски постројки
  • II циклус Термопроцесни постројки од енергетски и еколошки аспект
  • Вовед во Мехатроника
  • Моделирање и симулација на мехатронички системи