Проф. д-р Филип Поповски

Редовен Професор

Консултации понеделник, вторник, среда 10-11.30

Вонредни Професори
  • Инженерски експертски системи
  • Виртуелно инженесртво
  • Технологија на графичка доработка
  • Проектирање на графички погони
  • Електронско издаваштво
  • Специјални постапки на печатење
  • Менаџмент на мултимедијални проекти