Проф. д-р Елена Котевска

Редовен Професор

Консултации среда 09:00-10:30, петок 11:30-13:00

Вонредни Професори
  • Математика I
  • Нумерички методи, веројатност и статистика